عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

دستیابی به کیفیت مستمر فعالیتهای دانشگاهی مستلزم اشاعه این فرهنگ از طریق تقویت ابعاد شناختی -فرهنگی و نیز ایجاد یا تقویت ساختار سازمانی موجود امکان پذیراست. در این راستا، تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه لازم است. انجام این مهم، زمینه لازم برای تدوین برنامه استراتژیک گروههای آموزشی را ، از طریق ارزیابی درونی و برونی، فراهم می کند. اجرای ارزیابی مستمر، در سطح گروه آموزشی، مقدمات امر را برای تدوین برنامه استراتژیک هر گروه آموزشی فراهم می کند. در سطح دانشگاه راهبرد اشاعه فرهنگ کیفیت می تواند گام مثبتی در این زمینه باشد .

با در نظر داشتن اینکه ویژگی های یک سازمان در قالب فرهنگ آن نفوذ می کند و از آنجا که هر سازمان با در نظر داشتن اهداف و ماموریت خود فرهنگ خاص خود را دارند، می توان گفت شناسایی مولفه های فرهنگ سازمانی شایسته و طراحی الگویی مناسب برای آن دردانشگاه ها  به یکی از ضروریات اصلی برای داشتن رفتاری اثر بخش و در نتیجه استقرار مدیریت دانش در دانشگاه ها تبدیل شده می باشد.

. در این فصل به مطالعه و مطالعه ادبیات نظری این پژوهش می پردازیم. ساختار فصل حاضر به صورت زیر طرح ریزی شده می باشد:

  • در بخش اول ، فرهنگ کیفیت محور مورد بحث قرار می گیرد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • در بخش دوم ، مبحث استقرار مدیریت دانش اظهار می گردد.
  • در بخش سوم ، پیشینه پژوهش اظهار می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-6-1 اهداف کلی

هدف کلی از انجام پژوهش حاضر مطالعه و ارزیابی نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی  می باشد.

1-6-2  اهداف فرعی

اهداف فرعی پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت اندازه تاثیر ایجاد توجه مثبت نسبت به تغییر بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر بهبود مستمر کیفیت بر  فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر نوآوری بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی  با فرمت ورد