عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در محیط کار مطالعه موردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

قسمتی از متن پایان نامه :

– دین و معنویت

دین و معنویت  دارای یک تاریخ طولانی مشترک هستند (Dugan & et al,2011,260).

درمورد ارتباط دین و معنویت دو دیدگاه عمده هست؛

در دیدگاه نخست سه حالت متصور می باشد:

  1. بعضی معنویت و دین را یکی دانسته و جدایی آن را غیر ممکن دانسته،
  2. بعضی دیگر معنویت را اعم از دین و قلمرو معنویت را بیشتر از دین می انگارند،
  3. بعضی دیگر،دین را اعم از معنویت و حوزه و قلمرو آن را گسترده می دانند.

در دیدگاه دوم بین معنویت ودین ارتباط چندانی وجود ندارد و جدایی این دو مقوله ممکن گشته می باشد.پس در دیدگاه نخست،فردی معنوی می باشد که دیندار نیز باشد و معنویت آن بایستی مبتنی بر دین وی نیز باشد،اما در دیدگاه دوم فرد می تواند معنوی باشد بدون اینکه دیندار باشد (رستگار،1385).

معمولا عامه مردم و افراد غیر آکادمیک، معنویت را با مذهب یکی می دانند؛که این تصور غلطی می باشد.لذا در این قسمت قصدآن می باشد که بین دین و معنویت فرق لحاظ گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هر چند بین واژه دین و معنویت ارتباط تنگاتنگ و عمیقی هست، اما بین آنها تفاوت نیز می باشد (رستگار،1385، 48).

به لحاظ تاریخی معنویت، ریشه در دین دارد اما کاربردهای رایج آن ممکن می باشد با یک سنت دینی خاص همراه نباشد. ریشه این فرق حداقل به آغاز قرن جدید، اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، و تمایزی که ویلیام جیمز در کتاب خود با عنوان “تنوع تجربه های دینی” بین دین شخصی و دین نهادی فرق قائل گردید، باز می گردد (Hinnells,1995).

در فرق بین دین و معنویت ،بعضی ادعای استیلای معنویت بر دین دارند و بعضی دیگر بالعکس .پارگامنت[1] (1999)در این باره اظهار میدارد که دین با امور سازمانی، شعائر و ایدئولوژی مرتبط می باشد و معنویت با امور شخصی در ارتباط می باشد. در حقیقت، واژه دین از لغت لاتین “religion” نشات گرفته می باشد که معمولا به اجبار یا در قید و بند بودن معنا می گردد.

معمولا سفر معنوی افراد با جستجو در مورد کشف حقیقت خود و جستجو برای کشف معنا و هدف واقعی زندگی آغاز می گردد. البته این سفر معنوی لزوما محدود و محصور به چارچوب مذهبی خاصی نمی باشد و در واقع فرایند تمرکز درونی برای آگاهی از وجود خود و معنای واقعی کار و زندگی می باشد. پس در این سفر معنوی می توان عمق شخصیت خود، چگونگی ارتباط با جهان پیرامون، اهداف عالی و توانایی های بالقوه خود را درک نمود (Korac-Kabadse & Kouzmin,2002,170). این ترتیب معنویت ،مترادف با مذهب نیست . براساس پژوهش راف که میان مذهب و معنویت تفاوت قائل گردید احساس می گردد که مذهب ،یک مفهوم نهادی می باشد که شامل آئین های مذهبی ،وفاداری به اصول دینی و مراسم مذهبی می باشد. اما معنویت اغلب در ارتباط با انگیزه های عمیق درون افراد و روابط عاطفی آنها با خدای خود می باشد (McCormick,1994). به بیانی دیگر می توان گفت مذهب در ارتباط با پاسخ ها و معنویت در ارتباط با سوالات می باشد (Kale & Shrivastava,2003,310).

[1]. Pargament

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش « تعیین تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم» می‌باشد.

1-3-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

  1. تعیین تأثیر بعد ویژگی های غالب فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم.
  2. تعیین تأثیر بعد رهبری فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  3. تعیین تأثیر بعد مدیریت کارکنان فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  4. تعیین تأثیر بعد انسجام سازمان فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  5. تعیین تأثیر بعد تاکید های استراتژیک فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  6. تعیین تأثیر بعد معیارهای موفقیت فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در محیط کار مطالعه موردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم  با فرمت ورد