دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

فرهنگ کیفیت

فرهنگ کیفیت زیرمجموعه ای از فرهنگ سازمانی به شمار می آید که هدف آن ارتقاء مستمر کیفیت می باشد. از این رو فرهنگ کیفیت در یک دانشگاه در بر دارنده مجموعه باورها، روابط، گرایشها، ارزشها و امور مشترکی می باشد که اعضای هیات علمی، مدیریت و سایر کارکنان دانشگاه برای بهبود و تضمین کیفیت فعالیتهای دانشگاه به انجام می رسانند. فرهنگ کیفیت شامل دو بخش می باشد:  (الف) روانشناختی / فرهنگی؛ (ب) فرایندهای رسمی بهبود کیفیت. جنبه روانشناختی فرهنگ کیفیت را میتوان در سطح فردی وجمعی مورد نظر قرار داد. همچنین فرایندهای رسمی کیفیت در بر دارنده فرایند تعریف کیفیت، الگو سازی، تدوین ابزار اندازه گیری و نیز فرایند گردآوری داده ها، اطلاعات، قضاوت درمورد کیفیت، تدوین گزارش و بالاخره اقدام برای بهبودی و تضمین کیفت می باشد. در این مقاله، آغاز به مجموعه باورها، ارزشها، گرایشها، انتظارات و امور مشترکی که اعضای هیات علمی، مدیریت و سایر کارکنان یک دانشگاه لازم می باشد نسبت به فرایند بهبود مستمر کیفیت در یک دانشگاه سهیم باشند تصریح خواهد گردید. سپس ضرورت تعهد اعضای هیات علمی در قبال دستیابی به کیفیت در سطح گروههای آموزشی در فرایند ارزیابی درونی و برونی مورد بحث قرار خواهد گرفت. سرانجام مولفه ساختاری/  مدیریتی بهبود کیفیت به عنوان بخش انکار ناپذیر فرهنگ کیفیت، مورد تحلیل واقع خواهد گردید. سرانجام چگونگی اشاعه فرهنگ کیفیت در دانشگاه مورد توجه قرار خواهد گرفت. ( بازرگان، 1389 ، 64).

دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی در قرن بیست ویکم،که قرن دانش -بنیان نامیده می گردد،بیش از پیش در توسعه کشورها تأثیر دارند. از این رو کیفیت آنها در فرایند توسعه اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی کشورها سهم بسزائی دارد . ایفای تأثیر یادشده میسر نخواهد بود مگر آنکه رهبری و مدیریت دانشگاهها نسبت به ارزیابی کیفیت خود را متعهد نمایند.با در نظر داشتن این که کیفیت دانشگاهها وابسته به کیفیت گروههای آموزشی می باشد ، ارتقاء مستمر کیفیت گروههای آموزشی برای دستیابی به  عملکرد مطلوب، از اولویت برخوردار می باشد .ارتقاءکیفیت گروههای آموزشی نیز مستلزم اشاعه فرهنگ کیفیت در سطح دانشگاه می باشد . بر این اساس، در این مقاله، به این سوال پاسخ داده می گردد که “چگونه فرهنگ کیفیت را در دانشگاه می توان اشاعه داد؟” برای پاسخ دادن به سوال یاد شده،ضمن تعریف فرهنگ کیفیت ،ضرورت اشاعه آن اظهار می گردد وسپس مولفه های فرهنگ کیفیت بازنمائی می گردد. پس از آن، چالشهای اشاعه کیفیت، ضرورت تدوین راهبردها، سیاستها و برنامه های عملیاتی مورداشاره قرار می گیرد.  در انجام این امر، با اتکا به به سوابق پژوهشی در سطح بین المللی، و تجربه های کسب شده در انجام ارزیابی کیفیت در ایران،اطلاعات پژوهشی عرضه می گردد و مورد تحلیل قرارمی گیرند.

فرهنگ کیفیت زیرمجموعه ای از فرهنگ سازمانی به شمار می آید. از طریق اشاعه فرهنگ کیفیت می توان ارتقا مستمر کیفیت دانشگاهی را میسر ساخت. علی الاصول برای فرهنگ سازمانی می توان انواع گوناگونی را مورد نظر قرار داد (مقیمی ،1386) . در اینجا مقصود از فرهنگ سازمانی مفروضه ها و هنجارهای مشترکی می باشد که میان هیات علمی و سایر کارکنان یک دانشگاه یا موسسه آموزش عالی هست به طوری که آن دانشگاه را از سایر دانشگاهها و موسسه ها متمایز می کند.

از طرف دیگر، برای کیفیت تعریف های گوناگونی رامی توان عرضه نمود، مانند متناسب با هدفها، تطابق با استاندارد ها، رضایت مشتریان، تعالی و غیره. اما در آموزش عالی، مشتریان را نه تنها دانشجویان بلکه هیات علمی، والدین ، دولت و کارفرمایان تشکیل می دهند. به رغم این نکته، دو تعریف درمورد کیفیت آموزش عالی به تبیین زیر مورد بهره گیری نهادهای ارزیابی آموزش عالی قرارمی گیرد: الف) تطابق بااستانداردهای از پیش تعیین شده ؛ ب) تطابق با هدفها یا انتظارات ( بازرگان، 1389 ، 65).

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-6-1 اهداف کلی

هدف کلی از انجام پژوهش حاضر مطالعه و ارزیابی نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی  می باشد.

1-6-2  اهداف فرعی

اهداف فرعی پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت اندازه تاثیر ایجاد توجه مثبت نسبت به تغییر بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر بهبود مستمر کیفیت بر  فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر نوآوری بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی  با فرمت ورد