عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

– مؤلفه های فرهنگ کیفیت

براساس پژوهشی که انجمن دانشگاههای اروپا[1]انجام داده می باشد، فرهنگ کیفیت از دو عنصر مشخص تشکیل می گردد: (1) عنصر فرهنگی و روانشناختی که از طریق ارزشهای مشترک، باورداشتها، انتظارات و تعهد افراد نسبت به کیفیت شکل می گیرد؛ (2) عنصر ساختاری و مدیریتی که فرایندهای معین را برای انجام ارزیابی و بهبود کیفیت مهیا می سازد. همان گونه که در این تعریف ملاحظه می گردد، عنصر فرهنگی و روانشناختی مربوط به جنبه های شناختی و عاطفی اعضای هیات علمی و سایر کارکنان دانشگاه می باشد. در حالی که عنصر دوم با ساختار سازمانی و فرایند رهبری و مدیریت دانشگاه مرتبط می باشد . بر اساس این

در سطح دانشگاه درصورتی می توان اشتیاق اعضای هیات علمی و سایر کارکنان را به یادگیری مداوم تقویت نمود که سیستم مدیریت منابع انسانی از کیفیت لازم برخوردار باشد.از طریق این سیستم می توان فرایند درک افراد از آرمان مشترک راتقویت نمود وانگیزه لازم برای کوشش و کوشش بیشتر برای دستیابی به عملکردمطلوب گروههای آموزشی را فراهم آورد.علاوه برآن، می توان با قدرشناسی از کوشش جمعی در راه بهبود کیفیت گروههای آموزشی به تلاشگری جمعی ارج نهاد.البته خاطر نشان می گردد که اگر سیستم ترفیع و ارتقاء هیات علمی ،و نیز سایر کارکنان دانشگاه،فرق میان افراد تلاشگر وغیر تلاشگر را نمایان نکند ، فرهنگ کیفیت خدشه دار خواهد بود. درمورد مهارتهای فردی برای یادگیری بایستی افراد را به هدفگذاری برای تلاشهای مورد نظر تشویق نمود. همچنین آنان را برای درک درست از وضعیت موجود یاری داد و سپس آنان را در مسیر کوشش برای حرکت از وضعیت موجود به سوی تحقق هدف های گروه آموزشی،درقالب رسالت و آرمان دانشگاه، یاری داد. درمورد درک افراد از آرمان مشترک دانشگاه، بایستی به این نکته تصریح نمود که، هرچند کارکردهای دانشگاهها(آموزش،پژوهش و عرضه خدمات تخصصی) یکسان هستند، اما آرمان هر دانشگاه ومیزان تاکید آن بر هر یک از این کارکردها می تواند متفاوت باشد.تاکیدیادشده نمایانگر دسته ای می باشد که دانشگاه به آن تعلق دارد. از این دیدگاه ،می توان دانشگاههای یک کشور را به سه دسته تقسیم نمود :محلی (استانی )،ملی وبین المللی .

به بیانی دیگر،هرچه فعالیت یک دانشگاه بیشتر بر آموزش تاکید داشته باشد(و درانجام پژوهش، نوآوری وتولید دانش سهم کمتری داشته باشد)،آن دانشگاه به عنوان”دانشگاه محلی “تلقی می گردد .البته ، این دسته از دانشگاه ها باشناسائی نیازهای جامعه محلی(استانی وسپس نیازهای کشوری) و برآوردن آنها، می توانند به دسته دانشگاههای کشوری(ملی) بپیوندد. به بیانی دیگر، یک دانشگاه محلی، ضمن تاکید بر برنامه های آموزشی، با شناسائی و عرضه خدمات تخصصی به جامعه زیر پوشش از منطقه جغرافیائی خود(ازمحلی به استانی وسپس کشوری) می تواند فراتر رود وبه دانشگاه کشوری تبدیل گردد.اما، شک نیست که دانشگاه بین المللی ویژگیهای خود را دارد. در چنین دانشگاهی سهم اصلی کوششهای اعضای هیات علمی به انجام پژوهش درمرزهای دانش و بالاترین سطح رشته های علمی مربوط می باشد.  به طوری که یافته های علمی حاصل از پژوهشها به عنوان سهمی در پیشبرد رشته علمی مربوط تلقی می گردد.(همان منبع، 67)

به بیانی دیگر دانشگاهها می توانند در هریک از این جنبه ها آرمان خود را تعریف کنند و تاکید را در سطح بین المللی ، ملی یا استانی قرار دهند. برای دست یابی به چنین آرمانی لازم می باشد درک مشترک از این آرمان در میان اعضای هیات علمی و سایرکارکنان و نیز دانشجویان به وجودآید.

[1]-European University Association (EUA)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-6-1 اهداف کلی

هدف کلی از انجام پژوهش حاضر مطالعه و ارزیابی نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی  می باشد.

1-6-2  اهداف فرعی

اهداف فرعی پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت اندازه تاثیر ایجاد توجه مثبت نسبت به تغییر بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر بهبود مستمر کیفیت بر  فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر نوآوری بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی  با فرمت ورد