عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکرد

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست

عناوین صفحه
1.              فصل اول (طرح پژوهش- کلیات) 2
مقدمه 3
1.1.      تعریف مساله 6
2.1.      اهمیت و ضرورت  موضوع پژوهش و انگیزه انتخاب آن 7
3.1. سوالات پژوهش 9
4.1. اهداف پژوهش 10
5.1. قلمرو مکانی و زمانی 10
6.1. جامعه آماری 11
7.1. شیوه نمونه گیری 12
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

8.1. شاخص ها عومل بحرانی موفقیت

13 9.1. مدل مفهومی پیشنهادی

15 2. فصل دوم (مبانی و پیشینه پژوهش)

16 مقدمه

17 1.2. بانکداری الکترونیک

19 1.2.      بانکداری الکترونیک چیست؟

22 2.1.2. تاریخچه ی بانکداری الکترونیکی در جهان

23 3.1.2. تاریخچه ی بانکداری الکترونیکی درایران

23 1.3.1.2. بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران

25 2.2.      مدلهای بانکداری الکترونیکی

27 1.2.2. بانک های الکترونیکی

27 2.2.2. شعبات الکترونیکی

27 3.2.2. انواع خدمات بانکداری الکترونیکی

27 3.2. انواع پرداخت های الکترونیکی

35 1.3.2. کارت های اعتباری

36 2.3.2. کارت های هوشمند

36 4.2. سطوح بانکداری الکترونیک

38 1.4.2. بانکداری الکترونیکی مصرف کننده (در سطح مشتری)

38 2.4.2. بانکداری الکترونیکی بین بانکی

38 5.2. تفاوت بانکداری الکترونیکی و بانکداری کاغذی

39 6.2. مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی

40 7.2. جایگاه مشتریان در بانکداری الکترونیک

42 8.2. بانکداری الکترونیک و کیفیت خدمات

42 1.8.2. ضرورت در نظر داشتن کیفیت خدمات

47 2.8.2. ابعاد کیفیت خدمات

49 9.2. مزایای بانکداری الکترونیک

52 1.9.2. از دید موسسات مالی

52 2.9.2. از دید مشتریان

52 10.2. معایب بانکداری الکترونیک

53 11.2. علت های عدم استقبال مشتریان از سرویس های بانکداری الکترونیک

53 12.2. بانکداری الکترونیک و پول دیجیتال

54 13.2. پیامدهای اقتصادی گسترش بهره گیری از پول الکترونیکی

57 14.2. دولت الکترونیک در بانکداری الکترونیک

58 15.2. دولت الکترونیک در ایران

59 16.2. تکامل وتوسعه دولت الکترونیکی

59 17.2. مطالعه اثرات بانکداری الکترونیک در دولت الکترونیک

61 18.2. مزایای بانکداری الکترونیک

62 19.2. مبانی و چارچوب نظری پژوهش

64 20.2. بانکداری الکترونیک چیست ؟

70 21.2. رویکردهای بانکداری الکترونیک

75 22.2. اهمیت فاکتورهای موفقیت و بحران

77 23.2. مطالعه فاکتورهای موفقیت و بحران در بانکداری الکترونیکی

82 24.2. پیشینه پژوهش

88 25.2. تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیرها

102 ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ(روش پژوهش)

106 مقدمه

107 1.3. روش پژوهش

108 2.3. سوالات پژوهش

112 3-3. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری

113 4.3. حجم نمونه و روش تعیین آن

114 5.3.  ﺷﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی

115 6.3. ابزارهای گردآوری داده ها

116 7.3. رواﯾﯽ(اﻋﺘﺒﺎر) و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ

118 1.7.3. روایی (اعتبار) پژوهش

119 2.7.3. پایایی (قابلیت تکرار) پژوهش

120 8.3. جمع آوری پرسشنامه ها(ماتریس)

122 9.3. روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت

123 10.3. مروری بر روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس

124 1.10.3. مروری بر تصمیم گیری چند معیاره

124 2.10.3. تصمیم گیری چند معیاره

126 3.10.3. تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه

129 4.10.3. روش های بی مقیاس کردن شاخص ها

131 5.10.3. روش های ارزیابی وزن شاخص ها

133 6.10.3. تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (تاپسیس)

137 7.10.3. الگوریتم تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه تاپسیس

139 ﻓﺼﻞ چهارم (تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش)

141 مقدمه

142 1.4.      تحلیل جامعه شناختی

142 2.4.      مروری بر شاخص های شناسایی شده

147 3.4. مدل تاپسیس (TOPSIS)

148 1.3.4. مراحل حل مدل تصمیم گیری چند شاخصه TOPSIS

149 ﻓﺼﻞ پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)

162 1.5.      اختصار پژوهش

163 2.5.      نتایج پژوهش

165 3.5. نتیجه گیری

168 4.5. محدودیت های پژوهش

169 5.5. پیشنهادات برای تحقیقات آتی

169 منابع

171

سایت منبع

منابع فارسی                                                                                                   171

منابع انگلیسی                                                                                                 179

چکیده                                                                                                         186

 

 

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول2-1. مقایسه ویژگیهای بانکداری الکترونیکی و بانکداریسنتی 41
جدول 3-1 سوالات پرسشنامه 117
جدول 3-2 . اندازه آلفای کرونباخ سوالات پرسشنامه 122
جدول 3-3 . ماتریس تصمیم گیری تکنیک های چند شاخصه 128
جدول 4-1. توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه 143
جدول 4-2.اختصار اطلاعات جامعه شناختی جامعه 146
جدول 4-3.ماتریس اولیه تاپسیس 150
جدول4-4.ماتریس بی مقیاس شده 152
جدول 4-5. وزن های ماتریس  تاپسیس(الویت بندی عوامل بحرانی موفقیت بانک ملت) 155
جدول 4-6. مقادیر ایده آل مثبت و منفی 157
جدول 4-7. مقادیر فاصله هر گزینه از ایده آل مثبت و منفی 160
جدول 4-8. اولویت بندی گزینه ها؛ به ترتیب نزولی 160
جدول 5-1. اختصار اطلاعات جامعه شناختی جامعه 164
جدول 5-2.وزن های ماتریس  تاپسیس(الویت بندی عوامل بحرانی موفقیت بانک ملت) به صورت نزولی 167
جدول 5-3. اولویت بندی گزینه ها؛ به ترتیب نزولی 168
 

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار 3-1 . انواع تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) 136
نمودار3-2.   فواصل اقلیدسی گزینه های تصمیم گیری از گزینه های ایده آل و بدترین در فضای دو بعدی (هوانگ و یون، 1981) 138
نمودار 4-1. نمودار توزیع وضعیت جنسیت 144
نمودار 4-2. وضعیت توزیع سطوح سازمانی 144
نمودار 4-3. وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان 145
   

فهرست اشکال

 
  عنوان صفحه  
  شکل 1-1. مدل مفهومی پیشنهادی 15  
  شکل شماره 2-1. ضرورت در نظر داشتن کیفیت خدمات ( منبع: سید جوادین و کیماسی، 1384 49  

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش کاربرد تکنیک های ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) دربانکداری الکترونیک بانک ملت  جهت تخصیص بهینه منابع موجود به مصارف می باشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکرد  با فرمت ورد