عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

چکیده:.. 1

فصل اول.. 2

کلیات پژوهش.. 2

 مقدمه.. 3

1-1. اظهار مسأله.. 4

1-2. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 6

1- 3. اهداف پژوهش.. 7

1- 3- 1. هدف اصلی.. 7

1- 3- 2. اهداف فرعی.. 7

1-4.  فرضیات و سؤالات پژوهش.. 7

1-5. تعاریف متغیرها و واژه های کلیدی.. 8

1-5-1.تعاریف نظری.. 8

کلاهبرداری بیمه ای.. 8

1-5-2.تعریف عملیاتی.. 8

1-6. قلمرو پژوهش:.. 8

فصل دوم.. 12

مطالعات نظری.. 12

 مقدمه.. 13

2-1. بیمه.. 14

2-2. تاریخچه بیمه.. 15

2-3. کلاهبرداری.. 18

2-4. کلاهبرداری بیمه ای.. 19

2-5. تاریخچه جرم کلاهبرداری.. 22

2-6 . ریسک کلاهبرداری و تاثیر آن بر بیمه   23

2-7 . انواع ریسک های کلاهبرداری در صنعت بیمه   24

2-8 .  کلاهبرداری داخلی ( شناسایی و پیشگیری)   24

2-9 . کلاهبرداری بیمه گذار و دعاوی خسارت( شناسایی و پیشگیری)   26

2-10 . ریسک کلاهبرداری واسطه( شناسایی و پیشگیری)   28

2-11 . تقسیم بندی دیگری از کلاهبرداری بیمه ای   30

2-12 . گروه های کلاهبرداری بیمه ای.. 32

2-13 . مثلث فریب یا کلاهبرداری در صنعت بیمه   33

2-14 . مدل کنترل کلاهبرداری و تقلب.. 36

2-15 . مدیریت ریسک های کلاهبرداری توسط بیمه گران   38

2- 16 . تبیین ارکان کلاهبرداری در صنعت بیمه   41

 

2-17 . رفتار صنعت بیمه دنیا در مقابله با کلاهبرداری های بیمه ای ……………………………………….53

2-18 . تحلیل وضعیت صنعت بیمه ایران در ارتباط با ریسک های کلاهبرداری   56

2-19. موارد کلاهبرداری از شرکت های بیمه   58

2-20. تأثیر نهادهای و شرکت ها در امر رسیدگی به کلاهبرداری بیمه ای   60

2-21. روندها و ضوابط سازمانی طرفداری کننده در جلوگیری از کلاهبرداری بیمه ای…………………63

2-22. محدویتها ومشکلات مربوط به طریقه رسیدگی به کلاهبرداری بیمه ای……………………………66

2-23 . موانع موجود برای مقابله موثر با کلاهبرداری……………………………………………………………..68

2-24 . راههای مقابله با کلاهبرداری در شرکت های بیمه………………………………………………………71

2-25 . مهم‌ترین مواردی که طریقه رسیدگی به پرونده‌های کلاهبرداری‌های بیمه‌ای را با مشکل مواجه می کند………………………………………………………………………………………………………………………………73

2-26 .مهم‌ترین محدودیت‌های کشف تقلب و کلاهبرداری‌های بیمه‌ای…………………………………..74

2-27. وظایف و تأثیر شرکت‌های بیمه ……………………………………………………………………………….76

2-28.پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………..79

فصل سوم.. 87

روش شناسی پژوهش.. 87

 مقدمه.. 88

3-1. روش پژوهش.. 88

3-2. جامعه آماری.. 89

3-3. نمونه آماری.. 89

3-4 . ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات.. 89

3-5. روایی و پایایی.. 91

3-6 . روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات   92

3-7.مدل پژوهش:.. 94

فصل چهارم.. 95

تجزیه و تحلیل نتایج.. 95

 مقدمه.. 96

4-1 آمارتوصیفی اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان   97

4-2 آزمون نرمال بودن متغیر ها ( آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف، KS )   100

4-3 مطالعه پایایی پژوهش.. 103

4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی :   105

4-4-1-آزمون فرضیه اول:.. 106

4-4-2-آزمون فرضیه دوم:.. 108

4-4-3-آزمون فرضیه سوم:.. 109

4-5آزمون فریدمن جهت اولویت بندی 3 بعد در سازمان مورد مطالعه   110

4-6 تعیین اوزان شاخصها.. 111

4-7 رتبه بندی عوامل موثر بر کلاهبرداری با TOPSIS  115

فصل پنجم.. 122

نتیجه گیری.. 122

 مقدمه.. 123

5-1 نتیجه گیری از سوالات پژوهش.. 124

5-2 محدودیت های پژوهش.. 126

5-3 پیشنهادات پژوهش.. 126

5-3-1پیشنهادات کاربردی.. 126

5-3-2 پیشنهاد به محققین آتی.. 131

پیوست ها.. 133

منابع و ماخذ.. 136

فهرست منابع فارسی.. 137

Abstract.. 143

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1دسته بندی انواع کلاهبرداری بیمه ای در ادعای خسارت………………………………………. 54

جدول 2-2خلاصه ای از مطالعات پیشینه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش…………..84

جدول4-1ویژگی‌های جمعیت­شناختی کارکنان و مدیران ………………………  ……………………………..98

جدول 4-2آمار توصیفی مربوط به فرضیه های پژوهش………………………………………………………..101

جدول 4-3 آزمون نرمال بودن سوالات فرضیه ها ( آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف )………….102

جدول4-4 ضریب آلفای کرونباخ 20 سوال…………………………………………………………………………103

جدول4-5ضرایب آلفای کرونباخ برای هر سوال پرسشنامه Item-Total Statistics ……………103

جدول 4-6 آمار توصیفی مربوط به فرضیه اصلی………………………………………………………………….105

جدول 4-7 آزمون t مربوط به فرضیه اصلی ……………………………………………………………………….106

جدول 4-8آمار توصیفی مربوط به ارزیابی شاخصه انگیزه……………………………………………………..107

جدول 4-9آزمون t مربوط به ارزیابی شاخصه انگیزه One-Sample Test………………………….107

جدول 4-10آمار توصیفی مربوط به ارزیابی بعد فرصت ………………………………………………………108

جدول 4-11آزمون t مربوط به ارزیابی بعد فرصت ……………………………………………………………..108

جدول 4-12آمار توصیفی مربوط به ارزیابی بعد توجیه عقلی ……………………………………………….109

جدول 4-13آزمون t مربوط به ارزیابی توجیه عقلی …………………………………………………………….110

جدول 4-14 آزمون فریدمن جهت اولویت بندی شاخص ها …………………………………………………………..110

جدول4-15 رتبه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد بر اساس 3 شاخصه موثر …………………………………111

جدول 4-16 جدول ماتریس تصمیم ………………………………………………………………………………….112

جدول 4-17 مقیاس سازی ماتریس تصمیم ………………………………………………………………………..113

جدول 4-17 نتایج Pij ……………………………………………………………………………………………………114

جدول 4-18 حدود اطمینان ……………………………………………………………………………………………..115

جدول 4-19 اوزان شاخص ها …………………………………………………………………………………………115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

 

شکل 2-1(مثلث عناصر اساسی کلاهبرداری بیمه ای، انجمن بین المللی ناظران بیمه، 2011)……….34

شکل2-2 مدل کنترل کلاهبرداری ( ویان و همکاران،2007)……………………………………………………37

شکل 4-1 نمودار فراوانی مربوط به وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت………………………….99

شکل 4-2 نمودار فراوانی مربوط به وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سطح تحصیلات………………99

شکل 4-3  توزیع فراونی مربوط به وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سابقه فعالیت در سازمان.. 100

شکل 4-4 توزیع فراونی مربوط به وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر عنوان شغلی……………………100

شکل 4-5 ورودی نرم افزار تاپسیس …………………………………………………………………………………117

شکل 4-6 خروجی و نتایج نرم افزار تاپسیس …………………………………………………………………….118


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- 3- 1. هدف اصلی

شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان که باعث گردد شرکت های بیمه هزینه هایشان کمترشود و در نتیجه منجر به ارائه خدمات باقیمت پایین تر به بیمه گذاران گردد زیرا که کلاهبرداری هزینه های شرکتهارا بالاتر می برد و آنهامجبورندکه کسری بودجه شان را از بیمه گذاران جبران کنند.

1- 3- 2. اهداف فرعی

1-تاکید برآموزش مستمر پرسنل و مسئولین شرکت های بیمه و بهره گیری از فن آوری روز دنیا که منجربه شناسایی بهتر و صحیح تر عوامل کلاهبرداری بیمه می گردد .

2-برخورد مناسب کارمند با بیمه گذاران در پرداخت به موقع خسارت به آنها باعث اعتماد شان به بیمه و درنتیجه منجر به پیشگیری از کلاهبرداری می گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان  با فرمت ورد