عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در محیط کار مطالعه موردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

 

چکیده ‌أ

 

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه 2

1-1- اظهار مسأله 3

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش 5

1-3- اهداف پژوهش 7

1-3-1- هدف اصلی 7

1-3-2- اهداف فرعی 7

1-4- فرضیه های پژوهش 7

1-4-1-فرضیه های اصلی 7

1-4-2-فرضیه های اخص. 7

1-5-  قلمرو پژوهش 8

1-5-1-قلمرو موضوعی 8

1-5-2- قلمرو مکانی 8

1-5-3- قلمرو زمانی 8

1-6-  روش شناسی پژوهش 9

1-6-1- نوع پژوهش از نظر هدف: 9

1-6-2- نوع پژوهش از نظر روش: 9

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-7- جامعه آماری و حجم آن : 9

1-8- بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری : 9

1-9- روش گرد آوری اطلاعات : 10

1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 11

1-11- تعریف متغیرهای پژوهش 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه 14

2-1- بخش اول : فرهنگ سازمانی 15

2-1-1- واژه شناسی فرهنگ و کابرد آن: 16

2-1-2- تعریف فرهنگ. 16

2-1-3- مفهوم فرهنگ: 17

2-1-4- ویــــژگیهای فـــــــرهنگ. 17

2-1-5- تعــــریف سازمان 18

2-1-6- مفهــــوم فــــرهنگ ســـازمـــان 19

2-1-7- تعریف فرهنگ سازمانی: 20

2-1-8- ویــــژگیهای فــــرهنگ سازمانـــی 21

2-1-9- عوامل و اجــــزاء فـــــرهنگ سازمانی 23

2-1-10- چگونگــــی شکل‌گیری و تداوم فـــرهنگ سازمانی 25

2-1-11- اهمیت شناخت فرهنگ برای سازمان ها: 26

2-1-12- کارکردهای فرهنگ سازمانی: 27

2-1-13- ریشه های فرهنگ سازمانی 28

2-1-14- انواع فرهنگ سازمانی: 29

2-1-15- تفاوت فرهنگ سازمانی و جو سازمانی: 29

2-1-16- الگوها ومدل تبیین شناخت فرهنگ سازمانی: 30

2-1-16-1- مدل کویین و گارث 30

2-1-16-2- مدل استیفن رابینز 30

2-1-16-3- الگوی ویلیام اوچی: 31

2-1-16-4- الگوی پارسونز: 31

2-1-16-5- الگوی میلر 31

2-1-16-6- الگوی سیت وین و استرینگر: 32

2-1-16-7- الگوی پیترز و واترمن: 32

2-1-16-8- مدل هافستد: 32

2-1-16-9- مدل دنیسون: 33

2-1-16-9-1- درگیرشدن در کار (فرهنگ مشارکتی): 34

2-1-16-9-2- ثبات و یکپارچگی (فرهنگ بورکراتیک): 35

2-1-16-9-3- انطباق پذیری (فرهنگ کارآفرینانه): 35

2-1-16-9-4- رسالت (فرهنگ مأموریتی): 36

2-1-16-9-5- طیف های ثابت- منعطف و تمرکز داخلی- خارجی 37

2-2- بخش دوم: معنویت در کار 38

2-2-1- مفاهیم معنویت 38

2-2-2- دین و معنویت 40

2-2-3- اخلاق و معنویت 42

2-2-4- جنبه های معنویت 43

2-2-4-1- جنبه های درونی 44

2-2-4-2- جنبه های تلفییقی 44

2-2-4-3- جنبه های بیرونی 44

2-2-5- نیازهای معنوی کارکنان و ظهورپارادایم معنویت در محیط کار 45

2-2-6- مفاهیم معنویت در کار 46

2-2-7- رویکردها و پاردایم های معنویت در محیط کار از دیدگاه محققان مختلف 48

2-2-7-1- دیدگاه اول 48

2-2-7-1-1- رویکرد درون گرا/ متافیزیکی 48

2-2-7-1-2- رویکرد دینی 49

2-2-7-1-3- رویکرد اگزیستانسیالیستی/ سکولار 50

2-2-7-1-4- رویکرد مخالفان معنویت 50

2-2-7-2- دیدگاه دوم 52

2-2-7-3- دیدگاه سوم 52

2-2-8- مزایای معنویت در محیط کار 53

2-2-9- ویژگی های معنویت در کار و محیط کار 54

2-2-10- پیش فرضهای معنویت در کار 55

2-2-11- عناصر مهم معنویت در محیط کار 56

2-2-12- تبدیل محیط کار به نوعی محیط کار معنوی 57

2-2-13- علت های احتمال تغییر محیط کار غیر معنوی به محیط کار معنوی 58

2-2-14- عوامل تقویت کنند معنویت در محیط کار 59

2-2-15- تشویق و پرورش معنویت در محیط کار 60

2-2-16- ابعاد معنویت در محیط کار 61

2-2-17- مدل معنویت در کار ارائه شده توسط میلیمن 63

2-3- بخش سوم: پیشینه پژوهش 65

2-3-1- پیشینه داخلی 66

2-3-1-1- فرهنگ سازمانی 66

2-3-1-2- معنویت در محیط کار 68

2-3-2- پیشینه خارجی 69

2-3-2-1- فرهنگ سازمانی 69

2-3-2-2- معنویت در محیط کار 70

2-4- بخش چهارم: جمع بندی و مدل پژوهشی پژوهش 70

 

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

مقدمه 72

3-1- روش شناسی پژوهش 72

3-2- جامعه آماری 73

3-3 – نمونه آماری 73

3-4- روش گردآوری داده ها 74

3-5- ابزار سنجش پژوهش 75

3-6- روایی وپایایی پرسشنامه 76

الف) روایی(اعتبار) 76

‌ب) پایایی (قابلیت اعتماد) 77

3-7- متغیرهای پژوهش 78

3-8- روشهای آماری مورد بهره گیری 79

3-9- جمع بندی 79

 

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 81

4-2- آمار توصیفی 82

4-2-1- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر جنسیت 82

4-2-2- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر اندازه تحصیلات 83

4-2-3- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر سابقه کار 84

4-2-4- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده ازنظر تأهل 85

4-2-5- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر وضعیت استخدام 86

4-2-6- متغیرهای پژوهش 87

4-3- آزمون پیرسون 88

4-4- آزمون ANOVA 89

4-5- آزمون دوربین – واتسون 90

4-6- آزمون هم خطی 91

4-7- آزمون فرضیه های پژوهش 94

4-7-1- فرضیه فرعی اول 94

4-7-2- فرضیه فرعی دوم 95

4-7-3- فرضیه فرعی سوم 96

4-7-4- فرضیه فرعی چهارم 97

4-7-5- فرضیه فرعی پنجم 98

4-7-6- فرضیه فرعی ششم 99

4-7-7- فرضیه اصلی 100

4-8- سایر یافته های پژوهش 101

4-8-1- سنجش وضعیت موجود متغیرهای پژوهش 101

4-8-2- آزمون T دو جامعه مستقل 104

4-8-3- آزمون فریدمن 106

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه 110

5-2- اختصار پژوهش 110

5-3- تحلیل نتایج پژوهش 112

5-3-1- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی 112

5-3-2- بحث درمورد‏ی نتایج حاصل از آزمون پیرسون 113

5-3-3- بحث درمورد‏ی نتایج حاصل از فرضیات پژوهش 113

5-3-3-1- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول 113

5-3-3-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم 114

5-3-3-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم 114

5-3-3-4- نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم 115

5-3-3-5- نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم 115

5-3-3-6- نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم 116

5-3-3-7- نتایج حاصل از فرضیه اصلی 116

5-3-4- نتایج حاصل از آزمون T تک نمونه ای 117

5-3-5- نتایج حاصل از آزمون T دو جامعه مستقل 118

5-4- پشنهادها 119

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج به دست آمده از پژوهش 119

5-4-2- ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 119

5-5- موانع و محدودیتهای پژوهش 120

 

پیوست ها

پیوست شماره 1، پرسشنامه مورد بهره گیری 122

پیوست شماره 2، نتایج خروجی های نرم افزار spss 127

 

فهرست منابع

منابع فارسی : 155

منابع لاتین 159

 

چکیده انگلیسی 160

 


فهرست جداول

جدول (2-1): پیش فرض های معنویت در کار 55

جدول (3-1):علائم آماری 74

جدول (3-2): سؤالات مربوط به هر بعد در پرسشنامه 76

جدول (3-3): آلفای کرونباخ هر یک از پرسشنامه های پژوهش 78

جدول (4-1): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب جنسیت 82

جدول (4-2): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب تحصیلات 83

جدول (4-3): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب سابقه کار 84

جدول (4-4): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب تأهل 85

جدول (4-5): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب وضعیت استخدام 86

جدول (4-6): توزیع توصیفی متغیرهای پژوهش 87

جدول (4-7): نتایج آزمون پیرسون 88

جدول(4-8): نتایج آزمون ANOVA 89

جدول(4-9): نتایج آزمون دوربین – واتسون 90

جدول(4-10): نتایج آزمون همخطی 91

جدول(4-11): نتایج آزمون همخطی مقادیر Z 93

جدول(4-12): نتایج آزمون رگرسیون 94

جدول(4-13): نتایج آزمون رگرسیون 95

جدول(4-14): نتایج آزمون رگرسیون 96

جدول(4-15): نتایج آزمون رگرسیون 97

جدول(4-16): نتایج آزمون رگرسیون 98

جدول(4-17): نتایج آزمون رگرسیون 99

جدول(4-18): نتایج آزمون رگرسیون 100

جدول (4-19): آزمون میانگین برای متغیرها 103

جدول (4-20): آزمون تی دو جامعه مستقل 104

جدول (4-21): نتایج آزمون فریدمن 106

جدول (4-22): نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن 107

جدول (5-1) : نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی 112

جدول (5-2) : نتایج آزمون فرعی اول 113

جدول (5-3) : نتایج آزمون فرعی دوم 114

جدول (5-4) : نتایج آزمون فرعی سوم 114

جدول (5-5) : نتایج آزمون فرعی چهارم 115

جدول (5-6) : نتایج آزمون فرعی پنجم 115

جدول (5-7) : نتایج آزمون فرعی ششم 116

جدول (5-8) : نتایج آزمون اصلی 116

جدول (4-9): آزمون میانگین برای متغیرها 117

جدول (5-10) : اختصار نتایج آزمونهای تی دو جامعه مستقل 118

 

فهرست نمودارها

نمودار (4-1): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب جنسیت 82

نمودار (4-2): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب تحصیلات 83

نمودار (4-3): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب سابقه کار 84

نمودار (4-4): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب تأهل 85

نمودار (4-5): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب وضعیت استخدام 86

نمودار (4-6): کمینه، بیشینه و میانگین متغیرهای پژوهش 87

نمودار(4-7): رتبه بندی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی 107

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش « تعیین تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم» می‌باشد.

1-3-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

  1. تعیین تأثیر بعد ویژگی های غالب فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم.
  2. تعیین تأثیر بعد رهبری فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  3. تعیین تأثیر بعد مدیریت کارکنان فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  4. تعیین تأثیر بعد انسجام سازمان فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  5. تعیین تأثیر بعد تاکید های استراتژیک فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  6. تعیین تأثیر بعد معیارهای موفقیت فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در محیط کار مطالعه موردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم  با فرمت ورد