عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                    شماره صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات پژوهش………………………………….. 2

مقدمه

1-1 اظهار مسأله……………………………………………………………….. 3

1-2 چارچوب نظری پژوهش ………………………………………………… 7

1-3-مدل پژوهشی پژوهش……………………………………………………. 8

1-4 سوال های پژوهش ……………………………………………………… 9

1-5 فرضیه های پژوهش……………………………………………………… 10

1-6 اهداف پژوهش………………………….. 10

1-7 اهمیت و ضرورت پژوهش…………………… 11

1-8حدود مطالعاتی پژوهش……………………. 12

1- 9 تعریف واژگان و اصطلاحات……………….. 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش……. 14

2-1- مقدمه………………………………. 15

2-1- 1بخش اول : فرهنگ کیفیت محور…………… 16

2-1-2- مدیریت کیفیت ……………………… 18

2-1-3- تاریخچه کیفیت……………………… 19

2-1-4- اهمیت افزایش کیفیت ………………… 21

2-1-5 فرهنگ کیفیت………………………… 21

2-1-6- مؤلفه های فرهنگ کیفیت………………. 24

2-1-7- چالشها و چگونگی اشاعه فرهنگ کیفیت در دانشگاه  26

2-1-8-چرا فرهنگ کیفیت مهم می باشد……………… 29

2-1-9-ایجاد فرهنگ کیفیت………………………………………………. 29

2-1-2- ایجاد توجه مثبت نسبت به تغییر…………………….. 30

2-1-3- نوآوری………………………………………………………………….. 38

2-1-4- بهبود مستمر کیفیت…………………………………………….. 46

2-2- استقرار مدیریت دانش……………………………………………… 49

2-3- پیشینه پژوهش………………………… 83

فصل سوم : روش پژوهش……………… 86

3-1مقدمه………………………………… 87

2-3  روش پژوهش……………………………. 88

3-3 متغیرهای پژوهش ………………………. 88

3-4 روش ها و ابزار  گردآوری اطلاعات…………. 89

3-5 جامعه و نمونه آماری پژوهش……………… 91

3-6 روایی پرسشنامه……………………….. 91

3-7 پایایی پرسشنامه ……………………… 92

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………… 93

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها…. 95

4-1 مقدمه ………………………………. 96

4-2آمار توصیفی ………………………….. 96

4-2-1   مطالعه  وضعیت پاسخ‌دهندگان از نظر مدرک تحصیلی  96

4-2-2 مطالعه وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت….. 97

4-2-3 وضعیت پاسخ دهندگان مختلف از نظر سن…….. 98

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-2-4 وضعیت پاسخ دهندگان مختلف از نظر سمت سازمانی    99

4-2-5 آمار توصیفی گویه های پژوهش ………….. 101

4-3 آمار استنباطی ……………………….. 106

4-3-2 مطالعه فرضیات پژوهش …………………. 107

4-4  جمع بندی …………………………… 110

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات…. 112

5-1 مقدمه ………………………………. 112

5-2 ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 113

5-2-1 مطالعه فرضیه اول ……………………. 113

5-2-2 مطالعه فرضیه دوم ……………………. 113

5-2-3 مطالعه فرضیه سوم…………………….. 113

5-3 مقایسه نتایج این پژوهش با تحقیقات پیشین…. 114

5-4 پیشنهادات …………………………… 115

5-5 معضلات پژوهش…………………………… 120

پیوست…………………………………………………………………………………. 120

منابع و مواخذ…………………………………………………………………. 125

فهرست جداول

جدول 2-1- فرایند های مدیریت دانش در ادبیات پژوهش 77

جدول ( 3-1 ):وضعیت پرسشنامه های توزیع شده و جمع شده  89

جدول( 3-2) : مقادیر بدست آمده از روش آلفای کرونباخ   93

جدول 4-1 : مطالعه وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر مدرک تحصیلی  97

جدول 4-2 : مطالعه وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر جنسیت    98

جدول 4-3 : مطالعه وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سن   99

جدول 4-4 : مطالعه وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سمت سازمانی  100

جدول 4-5 : اماره های توصیفی متغیر مدیریت دانش.. 101

جدول 4-6 : اماره های توصیفی متغیر ایجاد توجه مثبت نسبت به تغییر……………………………………….. 103

جدول 4-7 : اماره های توصیفی متغیر بهبود مستمر کیفیت 104

جدول 4-8 : اماره های توصیفی متغیر نوآوری……. 105

جدول 4-9 : نتیجه آزمون کولموگروف – اسمیرنوف…. 106

جدول 4-10 : نتایج مطالعه فرضیه اول………….. 107

جدول 4-11 : نتایج مطالعه فرضیه دوم………….. 108

جدول 4-12 : نتایج مطالعه فرضیه سوم………….. 109

فهرست اشکال

شکل (1-1) : مدل مفهومی پژوهش………………. 9

شکل2-1: تاریخچه کیفیت در جهان……………… 20

شکل 2-2:  فرهنگ کیفیت محوری از نظر زارعی متین و همکاران (1390)    30

شکل 2-3- مدل پیشنهادی گونه شناسی انواع نوآوری سازمانی (رضوانی و گرایلی نژاد، 1390)…………………………. 39

شکل 2-4: مدل پیشنهادی نایت (1967)…………… 40

شکل 2-5 : هرم دانش لیبووتیز……………….. 55

شکل 2-6 – ابعاد مدیریت دانش……………….. 76

شکل 4-1 – مطالعه وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر مدرک تحصیلی 97

شکل 4-2 – مطالعه وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر جنسیت 98

شکل 4-3 – مطالعه وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سن   99

شکل 4-4 – مطالعه وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سمت سازمانی

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-6-1 اهداف کلی

هدف کلی از انجام پژوهش حاضر مطالعه و ارزیابی نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی  می باشد.

1-6-2  اهداف فرعی

اهداف فرعی پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت اندازه تاثیر ایجاد توجه مثبت نسبت به تغییر بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر بهبود مستمر کیفیت بر  فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر نوآوری بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی  با فرمت ورد