عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

– چالشها و چگونگی اشاعه فرهنگ کیفیت در دانشگاه

در فرایند اشاعه فرهنگ کیفیت در دانشگاهها چهار جنبه مهم به تبیین زیر هست:(1) در تدوین راهبرد اشاعه فرهنگ کیفیت؛ (2) رهبری برای اشاعه فرهنگ کیفیت ؛ (3) متعهد کردن و درگیر کردن اعضای هیات علمی؛ (4) بازخورد دادن به اعضای هیات علمی نسبت به ارتقا کیفیت دانشگاهی. در این راستا، تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه، تأثیر موثری اعمال می کند . علاوه بر آن، از آنجا که گروه های آموزشی تأثیر اساسی در این باره دارند، تدوین و اجرای برنامه استراتژیک گروههای آموزشی نیزگامی مهم در فرایند اشاعه فرهنگ کیفیت در دانشگاه می باشد. (بازرگان،1390 ،69)

پژوهشهای بین المللی و ملی نشان می دهند که از طریق انجام ارزیابی درونی و سپس ارزیابی برونی می توان فرهنگ کیفیت را در بعد شناختی– فرهنگی اشاعه داد و زمینه لازم را برای تقویت بعد ساختاری فراهم آورد. این امر به آن جهت می باشد که گروه های آموزشی با انجام ارزیابی درونی می توانند رسالت، ماموریت و هدفهای خود را در راستای رسالت و ماموریت دانشگاه قرار دهند و سپس بر اساس نتایج ارزیابی درونی به تهیه برنامه استراتژیک برای ارتقاء عملکرد خود بپردازند. البته، شک نیست که لازمه این امر، در دسترس داشتن برنامه استراتژیک دانشگاه می باشد. این برنامه به تدوین استراتژی فرهنگ کیفیت در دانشگاه یاری می دهد.

استراتژی اشاعه فرهنگ کیفیت بایستی دارای مشخصات زیر باشد: (الف) مرتبط با ماموریت دانشگاه؛ (ب)متاثراز ارتباط دانشگاه بامحیط جغرافیائی زیر پوشش آن باشد؛ (ج) ویژگیهای دانشگاه را نمایان کند و ارتباط این ویژگیها با فعالیتهای دانشگاه را بازنمائی کند. (بازرگان و اسحاقی، 1389 )

در فرایند تدوین استراتژی برای اشاعه فرهنگ کیفیت ، بایستی اقدامات مورد نظر را فهرست نمود و برنامه زمان بندی برای اجرای این اقدامات را مشخص نمود. همان گونه که قبلا تصریح گردید ، در این باره، آرمان مشترک برای فعالیتهای دانشگاه و درک مشترک اعضای هیات علمی از این آرمانها ضروری می باشد. برای ایجاد درک مشترک از آرمان دانشگاه، ترغیب اعضای هیات علمی به تدوین برنامه استراتژیک فردی برای آموزش، پژوهش و عرضه خدمات تخصصی می تواند راهگشا باشد . از این رو ، چنانچه برنامه استراتژیک دانشگاه تهیه شده باشد و در اختیار کلیه اعضای هیات علمی قرار داده گردد تا با در نظر داشتن آن برنامه های استراتژیک فردی را تهیه کنند، می توان نسبت به درک آرمان مشترک گامی مهم برداشت و کیفیت کوششهای دانشگاه را به گونه مستمر ارتقاء بخشید.بدین سان، از این طریق جهت گیری آموزشی، پژوهشی و عرضه خدمات تخصصی دانشگاه نه تنها عیان می گردد،بلکه اعضای هیات علمی نسبت به تحقق آن نیزخود را متعهد می یابند.

به رغم نکات یادشده، چالشهائی برای اجرای استراتژی اشاعه فرهنگ کیفیت هست. از این جمله می توان به ایجاد یا تقویت ساختارسازمانی مناسب جهت برنامه ریزی و اجرای ارزیابی مستمر کیفیت در دانشگاه تصریح نمود. البته لازم به یادآوری می باشد که ایجاد این ساختار نباید به اداری کردن فرایند ارزیابی کیفیت منجر گردد. بلکه از طریق این ساختار اجرای ارزیابی درونی و برونی گروههای آموزشی را تسهیل نمود و دلبستگی اعضای هیات علمی نسبت به آن را میسر نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-6-1 اهداف کلی

هدف کلی از انجام پژوهش حاضر مطالعه و ارزیابی نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی  می باشد.

1-6-2  اهداف فرعی

اهداف فرعی پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت اندازه تاثیر ایجاد توجه مثبت نسبت به تغییر بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر بهبود مستمر کیفیت بر  فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر نوآوری بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی  با فرمت ورد