عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در محیط کار مطالعه موردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

ویــــژگیهای فــــرهنگ سازمانـــی

درصورتی‌که فرهنگ را سیستمی از استنباط مشترک اعضاء نسبت به یک سازمان بدانیم، یک سیستم از مجموعه‌ای از ویژگیهای اصلی تشکیل شده می باشد که سازمان به آنها ارج می‌نهد یا برای آنها ارزش قائل می باشد. 10 ویژگی عبارتند از:

1ـ خلاقیت فردی: اندازه مسئولیت، آزادی اقدام و استقلالی که افراد دارند.

2ـ ریسک‌پذیری: میزانی که افراد تشویق می شوند تا ابتکار اقدام به خرج دهند، دست به کارهای مخاطره‌آمیز بزنند و بلندپرازی کنند.

3ـ رهبری: میزانی که سازمان هدفها و عملکردهایی را که انتظار می‌رود انجام گردد، مشخص می‌نماید.

4ـ یکپارچگی: اندازه یا درجه‌ای که واحدهای درون سازمان به روش متناسب اقدام می‌کنند.

5ـ طرفداری مدیریت: اندازه یا درجه‌ای که مدیران با زیردستان خود ارتباط را مستقر می‌کنند، آنها را یاری می‌دهند و یا از آنها طرفداری می‌کنند.

6ـ کنترل: تعداد قوانین و مقررات و اندازه سرپرستی مستقیم که مدیران بر رفتار افرادی اعمال می‌کنند.

7ـ هویت: اندازه یا درجه‌ای که افراد، کل سازمان (و نه گروه خاص یا رشته‌ای که فرد در آن تخصص دارد) را معرف خود می‌دانند.

8ـ سیستم پاداش: اندازه یا درجه‌ای که شیوۀ تخصیص پاداش (یعنی افزایش حقوق و ارتقای مقام) بر اساس شاخصهای عملکرد کارکنان قرار دارد نه بر اساس سابقه، پارتی‌بازی و از این قبیل شاخصها.

9ـ سازش با پدیدۀ تعارض: اندازه یا درجه‌ای که افراد تشویق می شوند با تعارض بسازند و پذیرای انتقادهای عیان باشند.

10ـ الگوی ارتباطی: اندازه یا درجه‌ای که ارتباطات سازمانی به سلسله مراتب احتیاجات رسمی محدود می گردد.

جیمز پرسی همین ویژگیها را با اندکی تفاوت به تبیین زیر اظهار می کند:

1ـ هویت یا شخصیت افراد

2ـ اهمیت کار گروهی

3ـ توجه کارکنان

4ـ یکپارچگی

5ـ کنترل و سرپرستی

6ـ ریسک‌پذیری

7ـ اندازه پاداش

8ـ اندازه تضاد

9ـ اندازه طرفداری و راهنمایی مدیریت

10ـ توجه سازمان (در مورد اهداف)

نتایج مطالعاتی که به مقصود اندازه تعهد کارکنان و تعیین ارزشها عقاید اساسی آنان در بعضی از سازمانهای موفق صورت گرفته می باشد، 10 ویژگی فرهنگ سازمانی را با در نظر داشتن درجۀ اهمیتشان به تبیین ذیل اعلام گردیده می باشد:

عملکرد، صداقت، رقابت، روحیه کار گروهی، روحیه سازمانی، نوآوری، طرفداری مدیریت، موفقیتهای فردی، وفاداری و سابقه تاریخی سازمان.

درصورتی‌که فرهنگ سازمانی از زاویه این 10 ویژگی مورد توجه قرار گیرد، تصویر کاملی از آن به دست می‌آید. این تصویر به‌صورت اساسی درمی‌آید که منعکس‌کنندۀ نوع احساسات اعضاء، استنباط مشترک آنان، شیوۀ انجام امور و نوع رفتار آنان می باشد (عطافر،1380، 5-4)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش « تعیین تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم» می‌باشد.

1-3-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

  1. تعیین تأثیر بعد ویژگی های غالب فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم.
  2. تعیین تأثیر بعد رهبری فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  3. تعیین تأثیر بعد مدیریت کارکنان فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  4. تعیین تأثیر بعد انسجام سازمان فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  5. تعیین تأثیر بعد تاکید های استراتژیک فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  6. تعیین تأثیر بعد معیارهای موفقیت فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در محیط کار مطالعه موردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم  با فرمت ورد