عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در محیط کار مطالعه موردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهــــوم فــــرهنگ ســـازمـــان

فرهنگ سازمانی موضوعی می باشد که به‌تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته می باشد. فرهنگ از دیرباز برای تبیین کیفیت زندگی جامعه انسانی به کار برده می گردد. اما دربارۀ فرهنگ سازمانی آن چیز که مربوط به کار و رفتار مردمان در سازمان می باشد کمتر سخن گفته شده می باشد.

از ترکیب دو واژه فرهنگ و سازمان اندیشه‌ای تازه پدید آمده می باشد که هیچ‌یک از آن دو واژه این اندیشه را در بر ندارد. سازمان یک استعاره برای نظم و تربیت می باشد درحالی‌که عناصر فرهنگ نه منظم هستند و نه با نظم. فرهنگ کمک می کند تا دربارۀ چیزی جدای از مسائل فنی در سازمان سخن گفته گردد و باعث می گردد نوعی از روان همراه با نوعی رمز و راز پدید آید. پس می‌توان گفت فرهنگ در یک سازمان مانند شخصیت در یک بشر می باشد.

فرهنگ سازمانی پدیده‌ای می باشد که در سازمان می باشد و همۀ اعضاء اتفاق نظر دارند که یک دست ناپیدا افراد را در جهت نوعی رفتار نامرئی هدایت می کند. شناخت و درک چیزی که فرهنگ سازمان را می‌سازد، شیوۀ ایجاد و دوام آن به ما کمک می کند تا بهتر بتوانیم رفتار افراد در سازمان را توجیه کنیم.

2-1-7- تعریف فرهنگ سازمانی:

تعاریف متعددی از فرهنگ سازمانی به اقدام آمده می باشد که به بعضی از آنها تصریح می کنیم:

لوئیس می گوید: سازمان ها محیطی برخاسته از فرهنگ هستند یعنی واحدها اجتماعی بارزی هستند که دارای مجموعه ای ادراکات مشترک بر سازماندهی اقدامات، نظیر چه کاری در این گروه خاص با هم انجام می دهند، (شیوه های مناسب انجام کارها درون گروه ومیان اعضا) و زبان ها و دیگر ابزار نمادین برای ابراز ادراکات هستند.

 • کارتر فرهنگ سازمانی را مجموعه ای از ارزش ها که به افراد یک سازمان در فهم اینکه چه کارهایی قابل قبول و چه کارهایی غیرقابل قبول می باشد، اظهار می کند (Carte,1986).
 • دابسون[1] معتقد می باشد که فرهنگ سازمان را مجموعه اعتقادات و ارزشهای مشترک و عمومی و الگوهای مشخص رفتار که در یک سازمان موجود می باشد را شامل می گردد (زارعی متین،1384، 276).
 • دفت نیز فرهنگ سازمان را مجموعه ای از ارزشها، باورها، درک و استباط و شیوه های تفکر و یا اندیشیدن که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند وهمان چیزی می باشد که به عنوان یک پدیده درست به اعضای تازه آموزش داده می گردد، می داند (دفت،1377، 653).

[1] Dabson

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش « تعیین تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم» می‌باشد.

1-3-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. تعیین تأثیر بعد ویژگی های غالب فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم.
 2. تعیین تأثیر بعد رهبری فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
 3. تعیین تأثیر بعد مدیریت کارکنان فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
 4. تعیین تأثیر بعد انسجام سازمان فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
 5. تعیین تأثیر بعد تاکید های استراتژیک فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
 6. تعیین تأثیر بعد معیارهای موفقیت فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در محیط کار مطالعه موردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم  با فرمت ورد