عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در محیط کار مطالعه موردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

قسمتی از متن پایان نامه :

 روش گرد آوری اطلاعات :

جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش به سه صورت کتابخانه­ای، مراجعه به اسناد و مدارک، و میدانی می باشد. ابزار مورد بهره گیری در این پژوهش «پرسشنامه» می­باشد. پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج پژوهش و روشی مستقیم برای کسب داده‌های پژوهش می باشد. پرسشنامه مجموعه‌ای از سؤالات (عبارات یا گویه ها) می باشد که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ را ارائه می­دهد. از طریق پرسشنامه می­توان دانش، علایق، نگرشها و عقاید فرد را در ارتباط با موضوعی خاص مورد ارزیابی قرار داد، به تجربیات قبل وی پی برد و به آن چیز که در حال حاضر انجام می­دهد، آگاهی پیدا نمود. هر یک از ابزارهای جمع آوری داده­ها، در واقع این امکان را فراهم می‌آورند که داده­های مختلف را از آزمودنی‌ها جمع‌آوری نمود. در میان این ابزارها، پرسشنامه‌هایی که بسته هستند به علت وسعت کاربردی که دارند از اهمیت خاصی برخوردارند. (خاکی، 1378)

در این پژوهش به مقصود اندازه‌گیری، ارزیابی و مقایسه نتایج به دست آمده از طریق پرسشنامه‌ها از مقیاس فاصله ای طیف لیکرت بهره گیری می گردد.طیف لیکرت می‌تواند 5 یا 7 گزینه ای باشد که در پژوهش حاضر در پرسشهای مربوط به فرهنگ سازمانی و معنویت در محیط کار، ازمقیاس 5 گزینه ای به کار می‌رود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی بهره گیری می گردد. آمار توصیفی برای گردآوری و طبقه بندی داده های جمعیت شناختی و آمار استنباطی برای رد یا تأیید فرضیه ها بکار می رود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss بهره گیری خواهد گردید.

 

1-11- تعریف متغیرهای پژوهش

فرهنگ سازمانی

تعریف مفهومی: فرهنگ سازمانی، الگویی اساسی از مفروضات، ارزش ها و باورهای اساسی می باشد که روش صحیح تفکر و اقدام در خصوص مسائل و فرصت هایی را که سازمان با آن مواجه می شودمورد توجه قرار می دهد (مقیمی، 1385). فرهنگ سازمانی شامل عناصر متعددی می باشد که از عناصر شناختی نهفته همچون: مفروضات، ارزش ها و باورها تا عناصر آشکارتر همچون مصنوعات و الگوها، ارزش ها، عملیات و رفتارها را در بر می گیرد (همان، 1385).

تعریف عملیاتی: به مقصود سنجش و عملیاتی کردن متغیر فرهنگ سازمانی از ابعاد ویژگی های غالب، رهبری سازمانی، مدیریت کارکنان، انسجام سازمان، تأکیدهای استراتژیک و معیارهای موفقیت بهره گیری می گردد و شامل 24 شاخص می باشد

معنویت در کار

 • معنویت درکار دربر گیرنده مفهومی از احساس تمامیت ،پیوستگی در کار و درک ارزش های عمیق در کار (Gibbons,2001,30).
 • معنویت در کار دربرگیرنده کوشش برای جستجو و یافتن هدف غایی دریک فرد برای زندگی کاری،به مقصود برقراری ارتباط قوی بین فرد و همکاران و دیگر افرادی که به نحوی در کارش مشارکت دارند و هم چنین سازگاری یا یگانگی بین باورهای اساسی یک فرد باارزش های سازمانش می باشد (Mitroff & Denton,1999).
 • معنویت در کار درک و شناسایی بعدی از زندگی کاری یک فردکه درونی و قابل پرورشی می باشد و به واسطه انجام کارهایی با معنا در زندگی اجتماعی پرورش می یابد (Ashmos & Duchon,2000,137).
 • معنویت در کار سفری به سوی یک پارچگی و معنویت که برای افراد و سازمان کمال و پیوستگی در محیط کار را فراهم می آورد (Gibbons,2001,30).
 • تعریف عملیاتی: به مقصود سنجش معنویت در کار ، شاخص هایی برای سنجش آن در نظر گرفته شده می باشد که در این پژوهش به تحقیقات میلیمن و همکارانش پرداخته شده در بردارنده 20 شاخص می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش « تعیین تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم» می‌باشد.

1-3-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

 1. تعیین تأثیر بعد ویژگی های غالب فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم.
 2. تعیین تأثیر بعد رهبری فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
 3. تعیین تأثیر بعد مدیریت کارکنان فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
 4. تعیین تأثیر بعد انسجام سازمان فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
 5. تعیین تأثیر بعد تاکید های استراتژیک فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
 6. تعیین تأثیر بعد معیارهای موفقیت فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در محیط کار مطالعه موردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم  با فرمت ورد