عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در محیط کار مطالعه موردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

قسمتی از متن پایان نامه :

بخش اول : فرهنگ سازمانی

فرهنگ یک سازمان مینیاتوری از فرایندهای کلان فرهنگی محیط سازمان می باشد و حدود و مرز چنین فرهنگی توسط این فرایندها تعیین می گردد. هر سازمان جنبه هایی از فرهنگ های ملی، منطقه ای، صنعتی، شغلی و حرفه ای را که در آنها فعالیت می کند به نمایش می گدارد و تا حدی براساس فرایندهای فرهنگی تثبیت شده توسط تعدادی از بازبگران محیطی شکل می گیرد. فرهنگ کل پیچیده ای از جنبه های متمایز معنوی، مادی، فکری و روحی می باشد که یک جامعه و یا گروه اجتماعی را توصیف می کند. فرهنگ نه تنها مشتمل بر هنر و مکتوبات، بلکه شامل شیوه های زندگی، حقوق اساسی انسانها، نظام ارزشی، سنت ها و اعتقادات می باشد (صفایی،1387، 10).

در این عصر که با گسترش دانش جدید، نظریات نو و توسعه همه جانبه در سطح دنیا سرعت تغییرات نیز همان نسبت افزایش می یابند، ابتکارات جدید و ابداعات در ایجاد تغییرات تأثیر مهمی اعمال می کنند در نتیجه سازمانها و رهبران آنها بایستی در گی بنا نهادن چارچوبی باشند که در آن ابتکار اقدام و نوگرایی به عنوان بناین اصللی در میان دیگر تغییرات در نظر گرفته گردد. آنگونه که از شواهد موجود بر می آید فرهنگ سازمانی در سرعت گرفتن پیشرفت و دگرگونی یک سازمان تأثیر به سزایی دارد (نصیرزاده،1381).

 

2-1-1- واژه شناسی فرهنگ و کابرد آن:

صورت باستانی فرهنگ در متن بازمانده از اوستا و نوشته های فارسی باستان پیدا نمود نشده می باشد. صورت پهلوی آن «فرهنگ[1]» می باشد. گمان می رود از پیشوند «فر» به معنای پیش و ریشه باستانی «ثنگ[2]» به معنای کشیدن باشد. این واژه مرکب، از نظر واژگان به معنی بالا کشیدن، و بیرون کشیدن می باشد. اما هیچگاه در ادبیات فارسی به مفهومی که برخاسته از ریشه کلمه باشد نیامده می باشد. کاربرد اصلی واژه فرهنگ در دو زمینه می باشد در یک زمینه فرهنگ[3] در این معنی فرهنگ با تمدن و آموزش و پرورش و ادب برابر می باشد. در گستره ترین معنی می تواند به فراورده های تمدنی پیچیده تصریح داشته باشد که چنین معنایی به چیزهایی مانند ادبیات، هنر، دانش و فلسفه باز می گردد. در زمینه دیگر، فرهنگ[4] در این معنی فرهنگ با اندیشیدن و رفتار کردن گروهی برابر می باشد. از سوی بشر شناسان و دیگر کسانی که بشر را مطالعه می کنند به کار می رود که در این معنی به آفریده های اندیشه، عادات و اشیا مادی تصریح دارد (طوسی،1380، 205).

[1] Far –hang

[2] Thang

[3] Education – civilization

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] Culture

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش « تعیین تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم» می‌باشد.

1-3-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

  1. تعیین تأثیر بعد ویژگی های غالب فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم.
  2. تعیین تأثیر بعد رهبری فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  3. تعیین تأثیر بعد مدیریت کارکنان فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  4. تعیین تأثیر بعد انسجام سازمان فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  5. تعیین تأثیر بعد تاکید های استراتژیک فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  6. تعیین تأثیر بعد معیارهای موفقیت فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در محیط کار مطالعه موردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم  با فرمت ورد