عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و شناسایی فرآیند های تولید طلا و انتخاب بهترین فرآیند،جهت افزایش بهره وری و تعیین نیازها و خواسته های مشتری

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده 1

فصل اول 2

کلیات پژوهش 2

1-1مقدمه 3

1-2 اظهار مسئله 4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 6

1-4- چارچوب نظری پژوهش 7

1-5-اهداف پژوهش 10

1-6-قلمرو پژوهش 11

1-7-سؤالات پژوهش 11

1-8-تبیین واژه ها و اصطلاحات 11

فصل دوم 14

مروری بر ادبیات پژوهش 14

2-1- مقدمه 15

2-2- طلا 15

2-3-تاریخچه جهانی طلا 16

2-4- تاریخچه طلا در ایران 17

2-5-تاریخچه صنعت طلا سازی در ایران 18

2-6-نظریه منشأ پیدایش طلا 19

2-7-اهمیت اقتصادی طلا 20

2-8- انواع ذخائر طلا 20

2-9-ذخائر جهانی طلا 23

2-10- کشورهای اصلی تولید کننده طلا 24

2-11-کانسارهای طلای شناخته شده ایران 29

2-12- کانسار طلای موته 32

2-13- اکتشاف معادن طلا 33

2-14- اکتشاف ذخائرآبرفتی ( پلاسرها ) 35

2-15- استخراج معادن طلا 36

2-15-1-روش استخراج روباز( Openpite ) 37

2-15-2-روش استخراج زیرزمینی 38

2-16- دانه بندی و خردایش 39

2-17- مرحله آسیاب کردن 40

2-18- تغلیظ 41

2-19-روش ثقلی یا گراویتی 42

2-20- فلوتاسیون 42

2-21- تشویه 45

2-21-1-نظریه تشویه 45

2-22- روش غالکاری یا غالگذاری سنتی 46

2-23- تئوری ملغمه 47

2-24- روش لیچینگ (CIP&CIL) 48

2-25- لیچینگ کپه ای 50

2-26-تئوری فرآیند بیولیچینگ 51

2-26-1- مکانیسم لیچینگ 51

2-27- هیدرومتالورژی 52

2-28-عناصر مزاحم در فراوری طلا 52

2-28- 1- اسیداسیون تحت فشار: 53

2-28-2- اکسیداسیون بیولوژیکی 53

2-29- آلودگی های زیست محیطی 54

2-30-تمهیدات و قوانین زیست‌محیطی معدن‌کاری در بعضی از کشورهای جهان 55

2-30-1-گزارش‌های اثرهای زیست محیطی 55

2-30-2-آژانس حفاظت زیست‌محیطی (EPA): 57

2-30-3-احیاء و آبادسازی: 57

2-30-4- مسایل ایمنی و زیست محیطی 58

2-31-بازار 59

2-31-1-دیدگاههای بازار 59

2-31-2-پنج بازار عمده 59

2-31-3-انواع بازار از دیدگاه رقابت 59

2-31-4-انواع بازار 60

2-31-5-بازار طلا 60

2-31-6-قیمت روز طلا 61

 

2-32-بهره وری 62

2-33-روش تحلیل سلسله مراتبی 64

2-34-تاپسیس فازی 65

2-35-روش استخراج وتولید درمجتمع طلای موته 66

2-35-1- واحد معدن (روش استخراج) 66

2-35-1-1- وضعیت زمین شناسی 66

2-35-1-2-استخراج  در معدن 66

2-35-1-3- حفاری : 68

2-35-1-4- آتشباری : 69

2-35-1- 5 بارگیری و باربری: 69

2-35-2- روش تولید طلادر کارخانه 70

2-35-2-1- واحد خردایش 71

2-35-2-2- واحد سایش 72

2-35-2-3- واحد لیچینگ 74

2-35-2-4- واحد اتاق طلا 75

2-35-2-5- اقدامات کنترل زیست محیطی فرایند تولید( سد های باطله) 77

2-36- مدل مفهومی پژوهش 80

2-37 پیشینه پژوهش 81

فصل سوم 84

روش‌ اجرای پژوهش 84

3-1 مقدمه 85

3-2 روش پژوهش 85

3-3جامعه آماری 86

3-4 ابزار گردآوری داده ها 86

3-5روش تجزیه و تحلیل داده ها 86

3-6 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش 93

فصل چهارم 95

تجزیه و تحلیل داده‌ها 95

4-1مقدمه‏ 96

4-2توصیف داده های پژوهشی 96

4-2-1 اطلاعات مربوط به جنسیت 97

4-2-2 اطلاعات مربوط به تحصیلات 98

4-2-3 اطلاعات مربوط به سن 99

4-2-4 اطلاعات مربوط به وضعیت تأهل 100

4-2-5 اطلاعات مربوط به مسئولیت 101

4-2-6 اطلاعات مربوط به وضعیت سابقه 102

4-3 آزمون فرضیه ها 103

فصل پنجم 162

نتیجه‌گیری و پیشنهادات 162

5-1مقدمه 163

5-2نتایج مربوط به سؤالات پژوهش 163

5-3پیشنهادات 166

5-4 پیشنهادات به محققین بعدی 167

5-5 محدودیتهای پژوهش 167

پیوستها 168

منابع و ماخذ 196

منابع فارسی: 197

منابع لاتین: 198

Abstract: Error! Bookmark not defined.

جدول 2-1 : کانسارهای طلای شناخته شده ایران 30

جدول 4-1 توزیع جنسیت پاسخ دهندگان 97

جدول 4-2 توزیع تحصیلات پاسخ دهندگان 98

جدول 4-3 توزیع سن پاسخ دهندگان 99

جدول 4-4 توزیع تأهل پاسخ دهندگان 100

جدول 4-5 توزیع مسئولیت پاسخ دهندگان 101

جدول 4-6 توزیع سابقه پاسخ دهندگان 102

جدول 4-7 اطلاعات پرسشنامه روشهای تولید طلا 103

جدول 4-8 عوامل مؤثر بر انتخاب روش تولید طلا 104

جدول 4-9  میانگین هندسی نظرات کارشناسان درمورد عامل نوع ماده معدنی 105

جدول 4-10: محاسبات مقادیر درایه های جمع سطر و کل اعداد 106

جدول 4-11: اولویت بندی روشهای تولید طلا با در نظر داشتن عامل نوع ماده معدنی 108

جدول 4-12 میانگین هندسی نظرات کارشناسان درمورد عامل ذخیره ماده معدنی 109

جدول 4-13  محاسبات مقادیر درایه های جمع سطر و کل اعداد 110

جدول 4-14: اولویت بندی روشهای تولید طلا با در نظر داشتن عامل ذخیره ماده معدنی 113

جدول 4-15 میانگین هندسی نظرات کارشناسان درمورد عامل عیار ماده معدنی 114

جدول 4-16 محاسبات مقادیر درایه های جمع سطر و کل اعداد 115

جدول 4-17: اولویت بندی روشهای تولید طلا با در نظر داشتن عامل عیار ماده معدنی 118

جدول 4-18 میانگین هندسی نظرات کارشناسان درمورد عامل درصد بازیابی 119

جدول 4-19 محاسبات مقادیر درایه های جمع سطر و کل اعداد 120

جدول 4-20 میانگین هندسی نظرات کارشناسان درمورد عامل آلودگی محیط 124

جدول 4-21 محاسبات مقادیر درایه های جمع سطر و کل اعداد 124

جدول 4-22 اولویت بندی روشهای تولید طلا با در نظر داشتن عامل آلودگی محیط 124

جدول 4-23 محاسبات مقادیر درایه های جمع سطر و کل اعداد 125

جدول 4-24: اولویت بندی روشهای تولید طلا با در نظر داشتن عامل آلودگی محیط 129

جدول4-25 میانگین هندسی نظرات کارشناسان درمورد عامل هزینه مواد اولیه مصرفی 129

جدول 4-26 محاسبات مقادیر درایه های جمع سطر و کل اعداد 130

جدول 4-27: اولویت بندی روشهای تولید طلا با در نظر داشتن عامل هزینه مواد مصرفی 133

جدول 4-28 میانگین هندسی نظرات کارشناسان درمورد عامل تکنولوژی 134

جدول 4-29 محاسبات مقادیر درایه های جمع سطر و کل اعداد 135

جدول 4-30: اولویت بندی روشهای تولید طلا با در نظر داشتن عامل تکنولوژی 138

جدول 4-31  میانگین هندسی نظرات کارشناسان درمورد عامل سرمایه گذاری 138

جدول 4-32  محاسبات مقادیر درایه های جمع سطر و کل اعداد 139

جدول 4-33: اولویت بندی روشهای تولید طلا با در نظر داشتن عامل سرمایه گذاری 142

جدول 4-34 میانگین هندسی نظرات کارشناسان درمورد عامل عناصر مزاحم 143

جدول 4-35 محاسبات مقادیر درایه های جمع سطر و کل اعداد 144

جدول 4-36: اولویت بندی روشهای تولید طلا با در نظر داشتن عامل عناصر مزاحم 147

جدول 4-37 میانگین هندسی نظرات کارشناسان درمورد عامل مصرف انرژی 148

جدول 4-38 محاسبات مقادیر درایه های جمع سطر و کل اعداد 149

جدول 4-39: اولویت بندی روشهای تولید طلا با در نظر داشتن عامل نوع ماده معدنی 152

جدول 4-40 ماتریس تصمیم گیری زیرمجموعه های روشهای تولید طلا 153

جدول 4-41  ماتریس تصمیم گیری بی مقیاس شده 154

جدول 4-42 ماتریس بردار راه حل ایده آل Vij 155

جدول 4-43 راه حل ایده آل مثبت D+ 156

جدول 4-44 راه حل ایده آل منفی D- 157

جدول 4-45  مقدار فاصله معیارها از ایده آلها 158

جدول4-46 نیازها و خواسته مشتریان………………………………………………………………………………………….161

شکل 2-1 :ذخایر طلا 23

شکل 2-2 سهم تولید جهانی طلا 24

شکل 2-3 –نمودارتولید کنندگان جهانی طلا 28

شکل 2-4-معدن سوپر پیت استرالیا 29

شکل 2-5-استخراج معدن رو باز 38

شکل 2-6-استخراج معدن زیر زمینی 39

شکل2-7-مدار آسیا 41

شکل 2-8 : کف سازها 44

شکل 2-9-مدار فلوتاسیون 44

شکل 2-10- مدار آسیا کنی و لیچینگ 49

شکل2-11- هیپ لیچینگ 50

شکل 2-13- واحد خردایش 70

شکل2-14- گلوله 72

شکل2-15- هیدر سیکلون 72

شکل2-16 : تانکهای لیچینگ 74

شکل2-17 : فلوشیت کارخانه 79

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل 2-18: مدل مفهومی پژوهش 80

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.روشهای فرایند تولید طلا کدامند ؟

  1. 2. عوامل موثر بر انتخاب فرایند تولید طلا چه می باشند؟

.3روش های تولید طلا با در نظر داشتن معضلات تولید و با بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی دارای چه درجه اهمیتی  می باشند ؟

4.چگونه می توان با بهره گیری از تکنیک تاپسیس فازی بهترین  فرایند تولید طلا را انتخاب نمود ؟

5. نیازها و خواسته های مشتریان  طلا چه می باشند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و شناسایی فرآیند های تولید طلا و انتخاب بهترین فرآیند،جهت افزایش بهره وری و تعیین نیازها و خواسته های مشتری  با فرمت ورد