دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

ایجاد فرهنگ کیفیت

جهت ایجاد فرهنگ کیفیت محوری بیشترازانکه نیاز به تغییرات فیزیکی باشد نیاز به تغییرات ذهنی در بین افراد سازمان می باشد.

جهت ایجاد این فرهنگ مراحل زیر بایستی صورت گیرد:

  1. ترویج فرهنگ کیفیت
  2. نشان دادن اهمیت فرهنگ کیفیت وتضمین انجام ان
  3. ایجاد یک محیط مناسب جهت اجرای استراتژی این فرهنگ
  4. کنترل در مورد ترتیبات اجرای فرهنگ کیفیت وتغییرات لازم
  5. تشریح حوزه تغییرات ،توزیع نقشها ومسئولیتهای مدیران وکارکنان
  6. ارائه ابزارهای لازم جهت اجرای تغییرات وسنجش اندازه آمادگی پذیرش این فرهنگ (journal eau-2006).

در پژوهش حاضر از مدل سه بعدی زارعی متین و همکاران (1390) بهره گیری گردیده؛ که مدل آن بصورت ذیل می باشد:

 

                                شکل 2-2:  فرهنگ کیفیت محوری از نظر زارعی متین و همکاران (1390)

 

2-1-2- ایجاد توجه مثبت نسبت به تغییر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-2-1- تعریف توجه

  • توجه[1]: عبارت می باشد از یک حالت گرایش ذهنی در بشر برای اقدام در جهت موافق و یا مخالف با یک شی معین و یا شیوه هایی از آمادگی در جهت مخالف و یا موافق با چیزها می باشد (جلیل خانی، 1385).
  • توجه بیانگر تعامل عواطف، شناختها و گرایشهای رفتاری با در نظر داشتن چیزی، فردی یا گروهی دیگر، یک رخداد یک فکر و مانند آن می باشد. توجه را پاسخ از پیش کسب شده کاملا موافق یا مخالف نسبت به یک چیز نیز تعریف کرده اند (1983Ruch,) که از طریق تبدیل به نیات رفتاری اثر می گذارد (رضائیان، 1380، 203).
  • از نظر ماکسول، توجه همواره پای تیم رهبری می باشد و در کارها تأثیر دارد. توجه چنان قدرتی دارد که می تواند تیم ها را به اوج برساند یا به زمین بزند (1385،14Michael Polanyi,).

موفقیت های کاری بیشتر به واسطه توجه تحقق یافته تا یافته های تکنیکی، مدیرانی که می دانند چگونه توجه مثبت و انگیزه در همکارانشان  ایجاد کنند، می توانند تیم های کاری کم تجربه را به بهره وری فزون تر و موفقیت سوق دهند. پس اولین مسئولیت هر رهبری حفظ توجه مثبت می باشد. اعضای یک گروه با توجه مثبت از اعتماد به نفس بیشتری سود می برند (چیمن، 1384، 80).

[1]

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-6-1 اهداف کلی

هدف کلی از انجام پژوهش حاضر مطالعه و ارزیابی نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی  می باشد.

1-6-2  اهداف فرعی

اهداف فرعی پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت اندازه تاثیر ایجاد توجه مثبت نسبت به تغییر بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر بهبود مستمر کیفیت بر  فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر نوآوری بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی  با فرمت ورد