دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت تغییر

 • مدیریت تغییر[1]: فرایند مستمر و پویای درک تغییر، برنامه ریزی تغییر، اجرای برنامه تغییر و تثبیت و پایداری تغییر (ابیلی و علیمیرزایی به نقل از هلر 1382).
 • درک تغییر[2]: کسب و شناخت و آگاهی نسبت به مفهوم تغییر، انواع تغییر و مانع مؤثر بر تغییر و منابع و علل تغییر در سازمان (ابیلی و علی میرزایی به نقل از هلر، 1385، 52).
 • برنامه ریزی تغییر[3]: عبارت می باشد از فرایند تعیین هدف که منجر به تهیه و تدوین برنامه تغییر و مطالعه شیوه های مشارکت کارکنان در فرایند تغییر.
 • اجرای برنامه تغییر: عبارت می باشد از فراهم سازی تمهیدات و امکانات مورد نیاز برای مشارکت کارکنان در کلیه سطوح سازمانی.
 • پایداری تغییر: عبارت می باشد از فرایند ارزیابی مستمر از مراحل تغییر در جهت حفظ و نگهداری مداوم تغییر و تحول در سازمان.
 • مهارت های مدیریت تغییر[4]: مهارت های مدیریت تغییر در این پژوهش شامل: آمادگی برای تغییر، برنامه ریزی برای تغییر، اجرای برنامه تغییر و پایداری و ثبات تغییر بوده (علوی، 1380).

مدیریت تغییر حداقل به عنوان یک بحث آکادمیک، مدت مدیدی نیست که در کشور ما مطرح شده می باشد و البته با همین نگاه در غرب نیز ظهور واژه مدیریت تغییر قدمت خیلی زیادی ندارد. اگر چه به عنوان یک واقعیت بایستی بپذیریم که رویکرد به تغییر برای اصلاح، در اقدام جزو لاینفک اصول مدیریت و اداره کردن بوده و هست.

مشکل اصلی غالب مدیران به محض انتصاب شدن در پست مدیریت، این می باشد که مدعی ایجاد تغیبر در سازمان می باشند. در تحقیقات صورت گرفته و اعتراضات کارکنان سازمان ها و علل مقاومت کارکنان در برابر تغییر از سوی مدیران و این که مدیران زیادی منصوب شدند اما نظاره گردید که به علت های زیر با شکست مواجه شدند و به بیانی دیگر ثابت گردید، عدم اجرای آن ادعاها مربوط به موارد زیر بوده که عبارتند از:

 • نداشتن دانش کافی مدیران آموزشی نسبت به تغییر، و محیط کاری شان.
 • داشتن فلسفه مدیریتی محافظه کارانه (ثبات و بقا را جویا هستند)، خود را در معرض تغییر قرار ندادن و نداشتن نظری سیستمی نسبت به تغییر و به بیانی دیگر عامل به تغییر بودن.
 • فقدان مهارت های مدیریتی مورد نیاز برای مدیریت تغییر و مشارکت کارکنان برای ایجاد تغییر در سازمان.
 • فقدان دانش، درک و فهم کارکنان نسبت به چشم انداز سازمانی مرتبط با ابتکار اقدام در تغییر.
 • فقدان صلاحیت رهبری در ایجاد چشم انداز، برقراری ارتباط، واگذاری و ارزیابی ابتکار اقدام در تغییر به کارکنان.

نارضایتی کارکنان از عملکرد مدیران که به دنبال آن پایین آمدن بهره وری، سطح روحیه و انگیزش، فرسودگی شغلی، تعارض های شدید بین کارکنان و بی اعتمادی نسبت به مدیر سازمان و در نهایت مقاومت در برابر تغییری که مدیر خواستار آن می باشد به وجودمی آید.

[1] Change Management

[2] Understanding Change

[3] Planning change

[4] Change Management skills

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-6-1 اهداف کلی

هدف کلی از انجام پژوهش حاضر مطالعه و ارزیابی نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی  می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-6-2  اهداف فرعی

اهداف فرعی پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت اندازه تاثیر ایجاد توجه مثبت نسبت به تغییر بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر بهبود مستمر کیفیت بر  فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر نوآوری بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی  با فرمت ورد