عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در محیط کار مطالعه موردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

قسمتی از متن پایان نامه :

 قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این پژوهش، شامل « اداره کل فرهنگ وارشاد استان قم» می باشد.

1-5-3- قلمرو زمانی

داده های این پژوهش مربوط به دوره زمانی فروردین 1393 تا مرداد ماه 1393 خواهد بود.

 

1-6-  روش شناسی پژوهش

1-6-1- نوع پژوهش از نظر هدف:

پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه­ها، قانون­مندی­ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می­شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می­گیرند. (خاکی، 1379،142). این پژوهش از آن جهت کاربردی می باشد که سازمان های مورد مطالعه می توانند از نتایج به دست آمده از فرهنگ سازمانی و معنویت در محیط کار بهره گیری کنند. پژوهش حاضر به لحاظ آنکه به مطالعه داده های مرتبط با برهه ای (دوره ای) از زمان می پردازد، مقطعی می باشد.

1-6-2- نوع پژوهش از نظر روش:

روش پژوهش به کار گرفته شده، پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد که به توصیف و تحلیل روابط بین متغیرهای فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در کار پرداخته می باشد.

 

1-7- جامعه آماری و حجم آن :

برای انجام پژوهش آغاز بایستی جامعه را که می‌خواهیم از آن نمونه بگیریم، به دقت تعریف کنیم. جامعه آماری عبارتست از افراد یا اشیایی که در خاصیت یا خاصیت‌های مورد پژوهش مشترک باشند و با هدف و موضوع ارتباط داشته باشند(خلیلی،1379 ،87).  جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی تصریح دارد که محقق می خواهد به پژوهش درمورد آن ها بپردازد (سکاران، 1382، 294).

جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم می باشد. تعداد این افراد 183 نفر می باشد.

 

1-8- بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری :

«نمونه معمولاً گروهی از افراد جامعه می باشد که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش ویژگی‌ها و مشخصات افراد جامعه را داراست» (کرلینجر،1370، 136).

برای تعیین حجم نمونه از ارتباط زیر بهره گیری می کنیم: )کوکران )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش « تعیین تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم» می‌باشد.

1-3-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

  1. تعیین تأثیر بعد ویژگی های غالب فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم.
  2. تعیین تأثیر بعد رهبری فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  3. تعیین تأثیر بعد مدیریت کارکنان فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  4. تعیین تأثیر بعد انسجام سازمان فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  5. تعیین تأثیر بعد تاکید های استراتژیک فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  6. تعیین تأثیر بعد معیارهای موفقیت فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  7. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در محیط کار مطالعه موردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم  با فرمت ورد