عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری بنیانی می باشد که تمامی پژوهش برآن استوار میشود. این چارچوب شبکه ای می باشد منطقی،توصیفی مشتمل برروابط موجود میان متغیر هایی که درپی اجرای فرایندهایی زیرا مصاحبه،نظاره و مطالعه پیشینه شناسایی شده می باشد.چارچوب نظری روابط میان متغیرها راروشن میسازد،نظریه هائی که مبانی این روابط هستند را می پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می ‌کند.همانگونه که مطالعه پیشینه مبنای چارچوب نظری را تشکیل میدهد،یک چارچوب نظری خوب نیز درجای خود مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم میاورد (سکاران،1381،ص94.95).

امروزه صاحب نظران مدیریت و مدیران اجرائی براهمیت و تأثیر به سزائی که فرهنگ سازمانی در راستای تحقق اهداف و پیشبرد امور سازمانها واقف بوده، پس درصدد شناسائی و نیز چگونگی بکارگیری روشهای مفید جهت تقویت جنبه های مثبت آن هستند(زارعی متین-1388)

فرهنگ کیفیت نظری نو به بهبود کارائی و انعطاف درسازمان می باشد.اهداف اولیه آن درگیر کردن همه کارکنان در همه بخشهای سازمان به کارگروهی می باشد،تا خطا حذف گردد و از ضایعات جلوگیری گردد.درحقیقت فرهنگ کیفیت تضمین می ‌کند که کارها درگام نخست صحیح انجام گردد.

مدل فرهنگ کیفیت روش متفاوتی را درنحوه در نظر داشتن شیوه ارائه خدمات و تولید فراهم میسازد ویک نوع فرهنگ مشارکتی را توسعه میبخشد که در آن هر یک از کارکنان میتواند مستقیماًً درحوزه های مرتبط با کارش وتصمیم سازی دراین مورد مشارکت کند.(رادفورد-نوری،2003)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

براساس پژوهشی که انجمن دانشگاههای اروپا انجام داده می باشد، فرهنگ کیفیت از دو عنصر مشخص تشکیل می گردد.عنصرفرهنگی و روانشناختی که از طریق ارزشهای مشترک،باورداشتها،انتظارات و تعهد افراد به کیفیت شکل می گیرد و عنصرساختاری و مدیریتی که فرایندهای معینی رابرای اجرای ارزیابی و بهبود کیفیت مهیا میسازد.(ژورنال انجمن دانشگاهی اروپا-2008)

درهمین راستا دکتر حسن زارعی متین و همکاران درپژوهشی ابعاد قرهنگ سازمانی شایسته را برای سازمانهای مشتری محور در 7 بعد و23 مولفه مورد مطالعه قراردادند.این ابعاد برگرفته از مجموعه گسترده ای از متون فرهنگ سازمانی و با در نظر داشتن انواع مدلهای فرهنگ سازمانی معرفی شده توسط اندیشمندان مدیریت ازقبیل الگوی دیویس 2007،پیترز وداترمن،رابینز،ویلیام جی،اوچی،اویلی وچاتمن،مدل کودین،الگود هافستد وهاریسون،الگوی شاین،الگوی هایمویتز،الگوی چارلز هندی،الگوی دنیسون و… می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-6-1 اهداف کلی

هدف کلی از انجام پژوهش حاضر مطالعه و ارزیابی نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی  می باشد.

1-6-2  اهداف فرعی

اهداف فرعی پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت اندازه تاثیر ایجاد توجه مثبت نسبت به تغییر بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر بهبود مستمر کیفیت بر  فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر نوآوری بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی  با فرمت ورد