دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل پژوهشی پژوهش

در چند دهه اخیر فرهنگ سازمانی به یکی از مباحث عمده مطالعات سازمانی تبدیل شده می باشد. به طورکلی میتوان اذعان نمود، در جهان امروز هرگاه از بهره وری سازمانی بحث می گردد مفهوم فرهنگ سازمانی نیز به ذهن راه می یابد و صاحب نظران می کوشند ضرورت در نظر داشتن آن را به

عنوان یکی از عوامل اثرگذار در سازمانها نشان دهند

در قرن بیست و یکم ، به عنوان قرن دانش- بنیان ، آموزش عالی برای تولید دانش ،  از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد. در این راستا ، دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی در توسعه کشورها نقشی بسیار مهمتر از گذشته بایستی ایفاکنند. بدین جهت می باشد که کیفیت دانشگاهی در قرن بیست و یکم یکی از دغدغه های اصلی کشورها بشمار می رود. دستیابی به کیفیت مستمر فعالیتهای دانشگاهی مستلزم اشاعه این فرهنگ از طریق نو آوری و ایجاد توجه مثبت نسبت به تغییر و بهبود مستمر کیفیت امکان پذیراست.

به طورکلی می توان گفت، کیفیت و تعهد به بهبود مستمر برای موفقیت پایدار ضروری هستند

با در نظر داشتن مطالب ذکر گردیده مدل مفهومی این پژوهش که برگرفته شده از فرهنگ کیفیت محوری از نظر زارعی متین و همکاران (1390) می باشد به صورت زیر می باشد:

 

شکل (1-1) : مدل مفهومی پژوهش

 

 

1-4 سوال های پژوهش

1-4-1 سوال اصلی

آیا ایجاد فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه ها  بر استقرار مدیریت دانش اثری دارد؟

1-4-2 سوالات فرعی

  • آیا ایجاد توجه مثبت نسبت به تغییر ،بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه ها اثری دارد؟
  • آیا نوآوری ، بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه ها اثری دارد؟
  • آیا بهبود مستمر کیفیت ، بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه ها اثری دارد؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-6-1 اهداف کلی

هدف کلی از انجام پژوهش حاضر مطالعه و ارزیابی نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی  می باشد.

1-6-2  اهداف فرعی

اهداف فرعی پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت اندازه تاثیر ایجاد توجه مثبت نسبت به تغییر بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر بهبود مستمر کیفیت بر  فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر نوآوری بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی  با فرمت ورد