دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

-تقسیم­بندی توجه

توجه ها دارای سه بعد ذیل هستند:

  • شناختی
  • عاطفی
  • رفتاری

توجه شناختی

بخش شناختی آن عبارت از باورها و ارزشها و اطلاعات درمورد هدف شناخته شده به وسیله فرد می باشد.

توجه عاطفی

بخش عاطفی آن شامل احساسات و عواطف درمورد هدف، فرد، فکر، رخداد یا شیء می باشد.

توجه رفتاری

بخش رفتاری آن از توجه سر چشمه می گیرد و به نیت «رفتار به صورت معین » بر می گردداین اجزا جدا از یکدیگرنیستند. (1992Harary & Dinahve,).

 

2-1-2-6- ایجاد توجه مثبت نسبت به تغییر از منظرهای مختلف

  • توجه های مثبت کاری کارکنان موضوعی می باشد که توسط سونگ (2004) و با در نظر داشتن موضوعی که توسط کمپیلا و لنکیویست[1] (2003) تحت عنوان معیارهای غیر مستقیم بهره وری مطرح شده، ارائه شده کمپیلا و لنکیویست آن جا که به معیارهای غیر مستقیم بهره وری و اندازه گیری ذهنی بهره وری تصریح می کنند، از احساسات یا توجه ها نام می برند. معیارهای غیر مستقیم بهره وری شامل عوامل و نسبت های مدیریتی می باشد که در مفهوم بهره وری وارد نشده اند اما ثابت شده که با آن مرتبطند. معیارهای ذهنی بهره وری بر پایه اطلاعات کمی عملیات نیستند بلکه بر پایه ارزیابی های ذهنی افراد می باشند. فرق بین معیارهای عینی و ذهنی در این می باشد که معیارهای عینی بر پایه داده های کمی یا عملیاتی می باشد و معیارهای ذهنی بر پایه اعتقادات، ادراکات یا نگرشها. از آن جا که افراد احتمالاً علیرغم آن چیز که معیارهای عینی پیشنهاد می کنند، در مطابق با اصالتشان کاری را انتخاب می کنند ممکن می باشد حتی استدلال گردد که معیارهای ذهنی بهره وری مناسب تر هستند(Kempplia & Lonnqvist,2003).
  • از سوی دیگر، بر پایه تعاریف راچ[2] (1994)، یکی از روش های نظارت بر بهره وری فردی، در نظر داشتن این موضوع می باشد که چطور کوشش های هر فرد در بهره وری و موفقیت سازمان مشارکت می کند. مدلی که وی برای بهره وری پیشنهاد می دهد ظرفیت وظیفه، ظرفیت فردی، کوشش فردی و عوامل غیر قابل کنترل مداخله کننده را در بر می گیرد. در این مدل کوشش فردی تابعی از توجه ها و اعتقادات فرد می باشد. افراد تلاشی را که برای سازمان آورده اند با پاداشی که پیش روی آن دریافت می کنند مقایسه کرده و اگر از این مقایسه راضی باشند، به اعمال کوشش های کاری ادامه می دهند (Rach,1994).

[1] -Kempplia, S, Lonnqvist, A

[2] Rach

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-6-1 اهداف کلی

هدف کلی از انجام پژوهش حاضر مطالعه و ارزیابی نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی  می باشد.

1-6-2  اهداف فرعی

اهداف فرعی پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت اندازه تاثیر ایجاد توجه مثبت نسبت به تغییر بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر بهبود مستمر کیفیت بر  فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر نوآوری بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید