عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در محیط کار مطالعه موردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

قسمتی از متن پایان نامه :

تعــــریف سازمان

این موضوع که بایستی سازمان را به‌عنوان نوعی فرهنگ به حساب آورد یعنی سیستمی که اعضای آن استنباط مشترکی از سازمان دارند یک پدیدۀ نسبتاً تازه می باشد. در گذشته تصور بر این بود که سازمان یک وسیله یا ابزاری منطقی می باشد که می‌توان با بهره گیری از آن یک گروه از افراد را کنترل و کارهای آنها را متناسب نمود. این سازمان دارای سطوح عمودی، دوایر، سلسله مراتب اختیارات و از این قبیل ویژگیها بودند. اما واقعیت این می باشد که یک سازمان بیش از اینهاست و مانند یک فرد دارای شخصیت می باشد.

هنگامی‌که یک سازمان به‌صورت یک نهاد درمی‌آید دارای نوعی حیات و زندگی می گردد که با زندگی اعضای آن متفاوت می باشد و خود به خود دارای ارزش می گردد. از این‌رو هنگامی‌که سازمان به‌صورت یک نهاد درمی‌آید الگوی خاصی از رفتار مورد قبول همۀ اعضای سازمان قرار خواهد گرفت که در همه جای سازمان به چشم می‌خورد.

سازمان عبارت می باشد از فرایندهای نظام‌یافته از روابط متقابل افراد برای دست یافتن به هدفهای معین. این تعریف از پنج عنصر تشکیل شده می باشد:

1ـ سازمان همیشه از افراد تشکیل می گردد.

2ـ این افراد به طریقی با یکدیگر ارتباط دارند و بین آنها روابط متقابل مستقر می باشد.

3ـ این روابط متقابل را می‌توان نظام بخشید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4ـ کلیۀ افراد در سازمان دارای هدفهای مشخصی هستند و بعضی از این هدفها در عملکرد آنها اثر می‌گذارند. هر فرد انتظار دارد که از طریق همکاری در سازمان به هدفهای شخصی خود نیز نایل گردد.

5ـ این روابط متقابل همچنین نیل به هدفهای مشترک سازمان را میسر می کند و اعضای سازمانها برای دست یافتن به هدفهای فردی، حصول هدفهای مشترک سازمانی را دنبال می‌کنند. با در نظر داشتن تعریف فوق، سازمان چیزی غیر از روابط متقابل بین افراد نیست و ساختار سازمانی این روابط متقابل را که شامل تعیین نقشها، روابط بین افراد، فعالیتها، سلسله مراتب هدفها و سایر ویژگیهای سازمان می باشد، منعکس می‌نماید. اگر به مفهوم سازمان توجه کنیم ارتباط‌ای خاص میان دو مفهوم فرهنگ و سازمان می‌یابیم.

 

2-1-6- مفهــــوم فــــرهنگ ســـازمـــان

فرهنگ سازمانی موضوعی می باشد که به‌تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته می باشد. فرهنگ از دیرباز برای تبیین کیفیت زندگی جامعه انسانی به کار برده می گردد. اما دربارۀ فرهنگ سازمانی آن چیز که مربوط به کار و رفتار مردمان در سازمان می باشد کمتر سخن گفته شده می باشد.

از ترکیب دو واژه فرهنگ و سازمان اندیشه‌ای تازه پدید آمده می باشد که هیچ‌یک از آن دو واژه این اندیشه را در بر ندارد. سازمان یک استعاره برای نظم و تربیت می باشد درحالی‌که عناصر فرهنگ نه منظم هستند و نه با نظم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش « تعیین تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم» می‌باشد.

1-3-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

  1. تعیین تأثیر بعد ویژگی های غالب فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم.
  2. تعیین تأثیر بعد رهبری فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  3. تعیین تأثیر بعد مدیریت کارکنان فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  4. تعیین تأثیر بعد انسجام سازمان فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  5. تعیین تأثیر بعد تاکید های استراتژیک فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  6. تعیین تأثیر بعد معیارهای موفقیت فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در محیط کار مطالعه موردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم  با فرمت ورد