عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در محیط کار مطالعه موردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

قسمتی از متن پایان نامه :

ویــــژگیهای فـــــــرهنگ

با بررسیهای زیادی که از فرهنگهای مختلف به اقدام آمده، چنین به نظر می‌آید که علی‌رغم تفاوتهای موجود، همۀ فرهنگها دارای ویژگیهایی هستند که تعدادی از آنها را می‌توان به تبیین زیر معرفی نمود:

1ـ فرهنگ آموختنی می باشد. فرهنگ خصوصیتی غریزی می باشد و ذاتی نیست. فرهنگ نظامی می باشد که پس از زاده شدن بشر در سراسر زندگی آموخته می گردد.

2ـ فرهنگ آموخته می گردد. بشر می‌تواند عادتهای آموخته‌شده خود را به دیگران منتقل کند.

3ـ فرهنگ اجتماعی می باشد عادتهای فرهنگی، ریشه‌های اجتماعی دارند و شماری از مردم که در گروهها و جامعه‌ها زندگی می‌کنند در آن شریک اند.

4ـ فرهنگ پدیده‌ای ذهنی و تصوری می باشد. عادتهای گروهی که فرهنگ از آنها پدید می‌آید به‌صورت هنجارها یا الگوهای رفتاری، آرمانی ذهنی می شوند یا در کلام می‌آیند.

5ـ فرهنگ خشنودی‌بخش می باشد. هر فرهنگی که نتواند از عهدۀ تعیین هدف اعلای زندگی برآید از برآوردن آرمانهای عالی حیات نیز ناتوان می باشد. عناصر فرهنگی تا زمانی که بر افراد یک جامعه خشنودی نهایی می‌بخشد می‌توانند پایدار بمانند.

6ـ فرهنگ سازگاری می‌یابد. فرهنگ دگرگون می گردد و فراگرد دگرگونی آن همراه با تطبیق و سازگاری می باشد.

7ـ فرهنگ یگانه‌ساز می باشد. عناصر هر فرهنگ گرایش به آن دارند تا پیکری یکپارچه و به هم بافته و سازگار پدید آورند و این سازگاری به زمان نیاز دارد.

همچنین فردلو تانز نیز شش ویژگی با تبیین زیر برای فرهنگ عنوان می کند:

 • قابل یادگیری می باشد.
 • اشتراکی می باشد.
 • از یک نسل به نسل دیگر قابل انتقال می باشد.
 • نمادی می باشد. (بهره گیری از یک چیز برای نشان دادن چیز دیگری).
 • دارای الگو می باشد. (تغییر در یک بخش به تغییرات در بخش دیگر منجر می گردد).
 • قابل تعدیل می باشد.

با در نظر داشتن مفهوم فرهنگ و ویژگیهای آن می‌توان نتیجه گرفت که رفتار بشر اصولاً بر باورهای فرهنگی متکی می باشد. باورهایی را فرهنگی می‌گوییم که به‌صورت نسبی در جامعه پذیرش زیادی دارند. منشأ این باورها متفاوت می باشد. گاهی ریشه در شرایط تاریخی یا جغرافیایی یا مذهبی یا حوادث ویژه و یا در علم دارد. اما آن چیز که که مسلم می باشد این می باشد که بخش اعظمی از باورهای فرهنگی در قالب اصول اعتقادی ظاهر می شوند و یا همچنین می‌تواند از تعاملات سازمانی ناشی گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش « تعیین تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم» می‌باشد.

1-3-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

 1. تعیین تأثیر بعد ویژگی های غالب فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم.
 2. تعیین تأثیر بعد رهبری فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
 3. تعیین تأثیر بعد مدیریت کارکنان فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
 4. تعیین تأثیر بعد انسجام سازمان فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
 5. تعیین تأثیر بعد تاکید های استراتژیک فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
 6. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 7. تعیین تأثیر بعد معیارهای موفقیت فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در محیط کار مطالعه موردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم  با فرمت ورد