عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در محیط کار مطالعه موردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

قسمتی از متن پایان نامه :

– الگوی پیترز و واترمن:

پیترز و واترمن با در نظر داشتن مطالعات صورت گرفته در مورد شرکت های موفق، یکسری نظریات جدید در زمینه فرهنگ سازمانی و ارتباط آن با اثربخشی و عملکرد سازمانی را مطرح کرده اند که یافته های آنان از اعتبار بالایی برخوردار می باشد. آنها مشخصات فرهنگ های سازمانی را در قالب هشت ویژگی معرفی نمودند (سالارزهی،1384، 123).

 • بهادادن به مشتری
 • کارآفرینی و آزادی اقدام
 • بازده از طریق کارکنان
 • تعصب و پای بندی زیاد
 • تبحر و چیرگی در مدیریت
 • انجام کارهای متناسب با تجربه و مهارت
 • بکارگیری ستاد اداری کم
 • بهره گیری از ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی

 

2-1-16-8- مدل هافستد:

گیرت هافستد در مطالعه خود ابعاد فرهنگ را به چهار دسته تقسیم می کند:

 • فاصله قدرت[1]: در کشورهایی که فاصله قدرت کم می باشد، سازمانها غیرمتمرکز بوده و داری ساختار مسطح تری هستند و نیروی انسانی دارای شرایط احراز شغلی بالایی هستند.
 • اجتناب از عدم اطمینان[2]: در کشورهایی که فرهنگ اجتناب از عدم اطمینان در آنها زیاد می باشد ساختاردهی فعالیت های سازمانی در آها زیاد می باشد، قوانین مکتوب بیشتر می باشد. مدیران ریسک کمتری می کنند، ترک خدمت نیروی کار کم می باشد و کارکنان از ابهام شغلی کمتری برخوردارند. پیش روی در جوامعی که اجتناب از عدم اطمینان در انها کم می باشد ساختاردهی فعالیت های سازمانی کم می باشد. قوانین مکتوب ناچیز می باشد و ترک خدمت کارکنان زیاد می باشد. همچنین مدیران زیاد ریسک می کنند وکارکنان دارای تحمل ابهام بیشتری هستند.
 • فردگرایی[3]: فردگرایی عبارتست از تمایل افراد به مراقبت از تنها منافع خود و خانواده شان. هافستد این تفاوت فرهنگی را بر روی یک پیوستار اندازه گیری می کند. که در یک طرف طیف فرد گرایی و در طرف دیگر جمع گرایی قرار دارد. جمع گرایی عبارتست از تمایل افراد به وابستگی به گروهها یا اجتماعات و مراقبت از یکدیگر به ازای تعهدی که افراد نسبت به یکدیگر احساس می کنند.
 • مردسالاری[4]: مردسالاری موقعیتی می باشد که ارزش های غالب جامعه عبارتند از: پول، موفقیت و چیزهای مادی و زن سالاری عبارتست از موقعیتی که ارزشهای غالب در جامعه عبارتند از: به فکر دیگران بودن و کیفیت زندگی در فرهنگی که شاخص مردسالاری بالاست افراد تمایل به تهور در کارها را دارند و رشد اقتصادی اهمیت بیشتری از بقا محیطی دارد. استرس کاری در محیط بالاست. در فرهنگ زن سالاری افراد به کارهای ریسکی تمایل ندارند واهمیت زیادی به بقا محیطی می دهند و استرس شغلی در محیط کار کم می باشد

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-16-9- مدل دنیسون:

پروفسور دانیل دنیسون(2001)، تحقیقاتی در زمینه فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمان انجام داده می باشد. وی خود ویژگی های فرهنگی را اینگونه برشمرده می باشد:

 • درگیرشدن در کار (فرهنگ مشارکتی)
 • ثبات و یکپارچگی (فرهنگ بورکراتیک)
 • انطباق پذیری (فرهنگ کارآفرینانه)
 • رسالت (فرهنگ مأموریتی)

[1] Poweristonce

[2] Uncertainty Avoidonce

[3] Individualism

[4] Masculinty

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش « تعیین تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم» می‌باشد.

1-3-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

 1. تعیین تأثیر بعد ویژگی های غالب فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم.
 2. تعیین تأثیر بعد رهبری فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
 3. تعیین تأثیر بعد مدیریت کارکنان فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
 4. تعیین تأثیر بعد انسجام سازمان فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
 5. تعیین تأثیر بعد تاکید های استراتژیک فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
 6. تعیین تأثیر بعد معیارهای موفقیت فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در محیط کار مطالعه موردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم  با فرمت ورد