شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکرد

قسمتی از متن پایان نامه :

ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری

یک پژوهش علمی با هدف شناخت یک پدیده در جامعه آماری انجام میشود. به این دلیل، موضوع پژوهش ممکن می باشد متوجه صفات، ویژگی ها، کارکردها و متغیرهای آن یا اینکه متوجه روابط بین متغیرها، صفات، عمل و عکس و العمل و عوامل تأثیرگذار در جامعه باشد. پس جامعه آماری را می توان به صورت زیر تعریف نمود.

«جامعه آماری عبارت می باشد از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند » (سرمد و همکاران،1383 ). آذر و مؤمنی(1382) نیز آن را به صورت « صفت مشخه ، صفتی می باشد که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد » تعریف نموده اند.

با در نظر داشتن اینکه پژوهش حاضر ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکردTOPSIS می پردازد، این پژوهش در اداره کل بانکداری الکترونیک بانک ملت در بازه زمانی سه ماه چهارم سال 92 ( دی ، بهمن و اسفند 92 ) صورت گرفته می باشد . جامعه آماری پژوهش عبارت از مدیران و کارشناسان اداره کل بانکداری الکترونیک می باشند . این افراد در طی سال ها فعالیت در سطح بانکداری الکترونیک بهره گیری از سیستم ها و ابزارهای الکترونیکی، تجربه زیادی کسب نموده اند و از صلاحیت لازم بدین مقصود برخوردار می باشند. بر این اساس، تعداد مدیران و کارشناسان اداره کل بانکداری الکترونیک، نزدیک به 140 نفر برآورد شده می باشد انتخاب اعضای جامعه آماری تنها از سطح اداره کل بانکداری بانک ملت، اولاً بدلیل در دسترس بودن این افراد بوده می باشد ثانیاً این افراد، عموماً پس از کسب تجربه چندین ساله در سطح بانکداری الکترونیک،گلچین شده اند و خبره ترین افراد در حوزه کاری خود می باشند که بیشترین صلاحیت را برای مشارکت در پژوهش و تکمیل پرسشنامه های موردنظر دارا می باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش کاربرد تکنیک های ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) دربانکداری الکترونیک بانک ملت  جهت تخصیص بهینه منابع موجود به مصارف می باشد

  • طراحی مدلی مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) در بانکداری الکترونیک بانک ملت
  • تدوین شاخص های ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) دربانکداری الکترونیک بانک ملت
  • توسعه مبانی نظری و تئوریک در زمینه بانکداری الکترونیک بویژه در بخش ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF)
  • انجام ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) در اداره کل بانکداری الکترونیک بانک ملت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکرد  با فرمت ورد