عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در محیط کار مطالعه موردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه های اخص

فرضیه‌های اخص در نظر گرفته شده در این پژوهش عبارتند از:

 1. بعد ویژگی های غالب فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم تأثیر معناداری دارد.
 2. بعد رهبری فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم تأثیر معناداری دارد.
 3. بعد مدیریت کارکنان فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم تأثیر معناداری دارد.
 4. بعد انسجام سازمانی فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم تأثیر معناداری دارد.
 5. بعد تاکیدهای استراتژیک فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم تأثیر معناداری دارد.
 6. بعد معیارهای موفقیت فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم تأثیر معناداری دارد.

 

1-5-  قلمرو پژوهش

1-5-1-قلمرو موضوعی

موضوع این پژوهش در حوزه مباحث مدیریت به‌ ویژه در قلمرو موضوعات رفتاری و منابع انسانی می باشد. متغیرهایی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اند شامل ” فرهنگ سازمانی” و “معنویت در محیط کار ” می باشد که هر دو در ارتباط مستقیم با نیروی انسانی شاغل در سازمان هستند.

1-5-2- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این پژوهش، شامل « اداره کل فرهنگ وارشاد استان قم» می باشد.

1-5-3- قلمرو زمانی

داده های این پژوهش مربوط به دوره زمانی فروردین 1393 تا مرداد ماه 1393 خواهد بود.

 

1-6-  روش شناسی پژوهش

1-6-1- نوع پژوهش از نظر هدف:

پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه­ها، قانون­مندی­ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می­شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می­گیرند. (خاکی، 1379،142). این پژوهش از آن جهت کاربردی می باشد که سازمان های مورد مطالعه می توانند از نتایج به دست آمده از فرهنگ سازمانی و معنویت در محیط کار بهره گیری کنند. پژوهش حاضر به لحاظ آنکه به مطالعه داده های مرتبط با برهه ای (دوره ای) از زمان می پردازد، مقطعی می باشد.

1-6-2- نوع پژوهش از نظر روش:

روش پژوهش به کار گرفته شده، پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد که به توصیف و تحلیل روابط بین متغیرهای فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در کار پرداخته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش « تعیین تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم» می‌باشد.

1-3-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

 1. تعیین تأثیر بعد ویژگی های غالب فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم.
 2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 3. تعیین تأثیر بعد رهبری فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
 4. تعیین تأثیر بعد مدیریت کارکنان فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
 5. تعیین تأثیر بعد انسجام سازمان فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
 6. تعیین تأثیر بعد تاکید های استراتژیک فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
 7. تعیین تأثیر بعد معیارهای موفقیت فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در محیط کار مطالعه موردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم  با فرمت ورد