عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایند های سازمانی با رویکرد تقسیم و غلبه در آموزش و پرورش

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

   عنوان                                                                  صفحه

 

چکیده_ 1

مقدمه_ 2

فصل اول_

کلیات تحقیق_ 3

1 – 1- پیشگفتار_ 4

1-2- اظهار مسأله_ 5

1–3 اهمیت و ضرورت تحقیق_ 6

1–4  اهداف تحقیق_ 7

1-4–1  هدف اصلی_ 7

1-4–2 اهداف فرعی_ 7

1–5 سؤالات تحقیق_ 8

1-5–1 سؤال اصلی_ 8

1-5–2 سؤالات فرعی_ 8

1-6 -تبیین فرضیه های تحقیق_ 8

1-7- تعریف اصطلاحات و متغیرها_ 9

1-7-1-مدیریت فرایند_ 9

1-7-2- شبیه سازی  با زبان مدل سازی نمادین یا UML_ 9

1-8 – تقسیم و غلبه_ 10

فصل دوم_

مطالعات نظری_ 11

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1- پیشگفتار_ 12

2-2-فرآیند_ 13

2-3- اهمیت توجه فرآیندی در سازمان_ 14

2-4- مدیریت بر مبنای فرایند_ 15

2-5- فعالیتهای مورد نیاز جهت فرایند گرایی_ 18

2-6- مفهوم مسئولیت در سازمانهای فرایند محور_ 19

2-7- تحول تأثیر مدیریت در سازمانهای فرایند محور_ 20

2-7-1-طراحی_ 22

2-7-2- مربیگری_ 22

 2-7-3- تامین منابع و همراستایی_ 23

2-8- ساختار سازمانی در سازمانهای فرآیند محور_ 24

2-9- چالشهای فراروی سازمانهای جدیدفرایند محور_ 25

2-10- عوامل موفقیت مدیریت فرآیند محور_ 27

2-11-  مهمترین روشهای مدیریت فرایند محور در سازمان_ 28

2-12-رویکرد 8 گانه در مدیریت فرایندمحور_ 29

2-12-1- تعاملات یک فرایند با فرآیندهای دیگر_ 30

2-12-2 تنظیم فرآیند_ 31

 2-12-3 مطابقت فرآیند با خواسته های مشتری_ 31

2-12-4  مطابقت فرآیند با برنامه های استراتژیک سازمان_ 32

2-12-5 بهره وری فرآیند_ 32

2-12-6 کنترل شکستهای ممکن در فرآیندها_ 33

 2-12-7 ممیزی فرآیند_ 33

2-12-8 مهندسی مجدد فرآیندها_ 34

2-13  مدل سازی_ 34

2-14 UML_ 36

2-15انواع تکنیک های  مدل سازی_ 38

2-15-1 مدل سازی اهداف_ 38

2-15-2 مدل سازی منابع_ 41

2-15-3 مدل سازی قواعد_ 43

2-15-4 مدل سازی تأثیر ها_ 43

2-15-5 مدل سازی فرایند_ 45

2-16روش BPMN_ 46

2-17مزیت های BPMN_ 66

2-18پیشینه پژوهش_ 66

فصل سوم_

روششناسی تحقیق_ 72

3–1 پیشگفتار_ 73

3–2 روش تحقیق_ 73

3-2-1- در اجرای پژوهش ، مراحل زیر پیگری شده می باشد : 74

3-3- جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق_ 74

3-4- بر آورد حجم نمونه_ 75

3-5-  معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات_ 75

3-5-1-مصاحبه_ 75

3-5-2- پرسشنامه_ 75

3-5-2-1- معرفی پرسشنامه_ 75

3-5-2-2- چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه_ 76

3-6-روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability )_ 78

3-6-1- روایی / اعتبار_ 78

3-7-  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات_ 78

3-8- اختصار فصل_ 79

فصل چهارم_

مدلسازی و تحلیل آماری_ 80

4-1- پیشگفتار_ 81

4-2-مدلسازی سازمان آموزش و پرورش_ 81

4-3- تحلیل آماری_ 100

4-3-1-آزمون سوال اول پژوهش_ 100

4-3-2-آزمون سوال دوم پژوهش_ 101

4-3-3-آزمون سوال سوم پژوهش_ 102

فصل پنجم_

نتیجه گیری و پیشنهادات آتی_ 103

5-1- پیشگفتار_ 104

5-2- نتیجه گیری_ 104

5-2-1-نتایج تحلیل آماری داده ها_ 105

5-3- پیشنهادات آتی_ 105

منابع_ 107

 منابع فارسی_ 107

منابع خارجی_ 109

Abstract_ 112

Title_ 113

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-4--1  هدف اصلی

مطالعه تأثیر مدل سازی فرایندهای اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران اداره آموزش و پرورش در سال 1393

1-4--2 اهداف فرعی

1- مطالعه و شناسائی عوامل مؤثر در موفقیت مدل سازی فرایندهای اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادی بودن .

2- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد فرایندهای اداری جهت بهره برداری .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایند های سازمانی با رویکرد تقسیم و غلبه در آموزش و پرورش  با فرمت ورد