عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایند های سازمانی با رویکرد تقسیم و غلبه در آموزش و پرورش

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

طی سالیان اخیر موج بهره گیری و بهره گیری از سیستمهای بهبود فرایند اداری کشور ما را فرا گرفته می باشد و بسیاری از سازمانها ، تمایل زیادی برای بهره گیری و بهره گیری از این سیستمها از خود نشان می دهند اما بایستی مطالعه نمود که چنین سیستمهایی تا چه اندازه توانسته به مدیران سازمانها در بهبود تصمیم گیری  کمک نماید وآیا توانسته چنین سیستمهایی انتظارات مدیران را در تصمیم گیری ها براورده نماید . هدف اصلی ازاین پژوهش مطالعه تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایندهای سازمانی با رویکرد تقسیم و غلبه بر بهبود تصمیم گیری مدیران می باشد وبه تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از مدل سازی فرایندهای اداری برتصمیم گیری مدیران، مطالعه و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت مدل سازی فرایندها اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادی بودن، مطالعه اثرات مدل سازی فرایندها اداری بربهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد جهت بهره برداری می باشد.روش پژوهش علی – مقایسه ای می باشد .ونتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مدل سازی فرایندها متناسب با اهداف سازمان در تحقق یافتن اهداف سازمانی اثربخش می باشد ازنظر مدیران سازمان،مدل سازی فرایندها متناسب با اهداف سازمان می تواند واقع گرایانه باشدوبا منابع موجود قابل پیاده سازی بوده و موثر می باشد همچنین ازنظر مدیران سازمان، مدل سازی فرایندها متناسب با اهداف سازمان قابل فهم و بدون ابهام بوده و برای تحقق مقررات و خط مشی های مقرر کمک می کند و شواهدی بررد فرضیهای سه گانه  مذکور وجودنداشت.

کلید واژه ها : فرایندهای سازمانی، مدل سازی هدف گرا، تقسیم و غلبه، آموزش و پرورش

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-4--1  هدف اصلی

مطالعه تأثیر مدل سازی فرایندهای اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران اداره آموزش و پرورش در سال 1393

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4--2 اهداف فرعی

1- مطالعه و شناسائی عوامل مؤثر در موفقیت مدل سازی فرایندهای اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادی بودن .

2- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد فرایندهای اداری جهت بهره برداری .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایند های سازمانی با رویکرد تقسیم و غلبه در آموزش و پرورش  با فرمت ورد